2019-04-16


Słaboszów dnia 16.04.2019 r.

Znak:ROŚI.6840.4.2019

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że została

przeznaczona do sprzedaży nieruchomość zabudowana położona w obrębie Wymysłów oznaczona jako działka nr 107/4 o powierzchni 0,1523 ha.

Nieruchomość jest własnością komunalną gminy Słaboszów , posiada założoną

Księgę Wieczystą KW nr  KR1M/00002344/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie  Wydział Ksiąg Wieczystych która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami.

Zgodnie z ewidencją gruntów powyższa nieruchomość została oznaczona jako

tereny zabudowane inne Bi-0,1523 ha.

Natomiast zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Gminy Słaboszów zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy w Słaboszowie Nr XXXVII/223/06 z dnia 10 marca 2006 r. działka nr 107/4 położona jest w terenach usług publicznych z dopuszczeniem usług niepublicznych pod warunkiem ich nie uciążliwości oraz z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej.

Opis :

Działka posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta , teren działek płaski , w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się działki zabudowane budynkami gospodarskimi , oraz tereny upraw polowych , dojazd drogą powiatową o nawierzchni asfaltowej , działka jest uzbrojone w sieć energetyczną , telefoniczną i wodociągową. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem wolnostojącym parterowym z poddaszem użytkowym , częściowo podpiwniczonym nieczynnej Szkoły Podstawowej o wymiarach długość-38,10 m , szerokość 9,12 i 15,67 m.

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 469 m2 w tym powierzchnia piwnic 85 m2

powierzchnia parteru 307 m2 , powierzchnia poddasza użytkowego 77 m2

Budynek jest wyposażony w instalację wodno-kanalizacyjną z odprowadzeniem ścieków do zbiornika nieczystości zlokalizowanego na terenie działki . Stopień zużycia różny wynoszący od 30 % do 70 % w zależności od elementu budynku.

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i pkt.2 i pkt.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (/t.jedn.Dz.U. z  2018 r. poz.2663 ze zm / posiadają termin

6 tygodni licząc od dnia 18 kwietnia 2019 r. (nie później niż 31 maja 2019 r. ) na złożenie wniosku o nabycie nieruchomości.

W przypadku nie skorzystania z pierwszeństwa przez osoby którym to pierwszeństwo

przysługuje zgodnie z w/w przepisami o gospodarce nieruchomościami przedmiotowa

nieruchomość zostanie przeznaczona do sprzedaży w formie przetargu ustnego

nieograniczonego.

Cena wywoławcza powyższej nieruchomości wynosi 131 230 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści  złotych 00/100) brutto

Szczegółowe informacje będą udzielane w Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913 w dniach i godzinach pracy urzędu.

 

WÓJT  GMINY

/-/ Marta Vozsnak

 

Skip to content