2020-07-27


Słaboszów dnia 22.07.2020 r.

 

Znak:ROŚI.6845.2.2020

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

           WÓJT GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że została przeznaczona do dzierżawy nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Janowice oznaczona jako  część działki nr 457/2 o powierzchni w tej części 0,43 ha za miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości  100,00 zł (słownie:sto złotych 00/100).

           Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słaboszów działka nr 457/2  położona jest  w terenach oznaczonych symbolem UP1-tereny usług publicznych oraz ZL-tereny lasów.

           Nieruchomość jest własnością komunalną Gminy Słaboszów, posiada założoną Księgę Wieczysta KW nr 40420  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie-Wydział Ksiąg Wieczystych, która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami.

           Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów wsi Janowice nieruchomość przeznaczona do dzierżawy oznaczona została jako nieużytek na którym znajduje się zbiornik wodny. Działka od strony południowej i północnej sąsiaduje z działkami zabudowanymi stanowiącymi gospodarstwa rolne, od strony zachodniej znajduje się budynek szkolny. Wjazd na działkę nr 457/2  bezpośrednio z drogi asfaltowej. Opis zbiornika wodnego znajdującego się na działce:

woda zasilająca zbiornik ma charakter wody stojącej i pochodzi z rzeki Kalinki, zapewnia pełne pokrycie potrzeb, zlewnię rzeki stanowią pola uprawne o charakterze pszenno-buraczanym, sposób rozprowadzania wody-stawy przepływowe, intensywność użytkowania rybackiego-niska, stan łowiska i rowów średni, jakość grobli stawowych zadawalająca, stan budowli hydrotechnicznych średni, brak obiektów stanowiących podstawowe zaplecze rybackie.

           Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z uchwałą Nr XIV/120/2020 Rady Gminy w Słaboszowie z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na tą samą nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres  4 miesięcy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

           Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913.

 

 

WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsnak

Skip to content