2020-04-16


Słaboszów, dnia 15.04.2020 r.

 

Znak:ROŚI.6845.1.2020

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

WÓJT GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości, że została przeznaczona do dzierżawy nieruchomość niezabudowana położona we wsi Święcice oznaczona jako:

 

1.część działki nr.522/1 o powierzchni w tej części:

-0,48 ha za roczny czynsz dzierżawny nie mniejszy niż w wysokości  256,00 zł

-0,56 ha -”-270,00 zł

-1,59 ha -”-716,00 zł

-0,87 ha -”-432,00 zł

2.działki nr.nr. 496/4,492/2(część) o łącznej powierzchni 0,3188 ha za roczny czynsz dzierżawny nie mniejszy niż w wysokości 256,00 zł

3.działkę nr.496/5 o powierzchni 0,7856 ha za roczny czynsz dzierżawny nie mniejszy niż

 w wysokości 324,00 zł

4.działkę nr.496/3 o powierzchni 0,3888 ha za roczny czynsz dzierżawny nie mniejszy niż

 w wysokości 162,00 zł

 

          Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słaboszów działki te położone są w terenach rolniczych i w terenach zabudowy mieszkaniowej–jednorodzinnej i zagrodowej.

          Nieruchomość jest własnością komunalną Gminy Słaboszów, posiada założone Księgi Wieczyste KW 38451 i KW 40684 prowadzone przez Sąd Rejonowy w Miechowie-Wydział Ksiąg Wieczystych, które nie są obciążone prawami rzeczowymi ani hipotekami.

         Zgodnie z danymi z ewidencji gruntów wsi Święcice wyżej wymieniona działki stanowią użytki rolne w klasie Rola II i Rola IIIa oraz grunty zakrzaczone.

          Wyżej wymienione działki zgodnie z uchwałą Nr XII/106/2020 Rady Gminy w Słaboszowie z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na tą samą nieruchomość, zostały przeznaczone do dzierżawy na okres  jednego roku pod uprawy rolne z pierwszeństwem dla dotychczasowych dzierżawców.

         Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913.

 

WÓJT GMINY

/-/Marta Vozsnak

Skip to content