2016-04-07


Wójt Gminy Słaboszów ogłasza konkurs na finansowanie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Słaboszów.


 1. Przedmiot projektu:
 2. Niniejszy konkurs dotyczy projektów, których realizacja w sposób bezpośredni przyczyni się do poprawy warunków uprawiania sportu oraz zwiększenia dostępności mieszkańców Gminy Słaboszów do działalności sportowej, poprzez udział klubów sportowych reprezentujących Gminę Słaboszów w organizowanych rozgrywkach.
 3. O dotacje mogą ubiegać się kluby sportowe w rozumieniu art.3 ust.2 i art.4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 176) zwane dalej klubami.
 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na dotacje oraz formy wypłaty dotacji:
 2. Na realizację projektów w 2016 roku przeznacza się kwotę 10.000 zł.
 3. Forma dotacji zostanie określona w umowie.
 4. Dotacja może być wypłacona jednorazowo lub w transzach.

III. Termin realizacji projektów:

Konkurs obejmuje zadania, które będą realizowane w okresie od daty podpisania umowy do dnia 19 grudnia 2016 roku.

 1. Warunki merytoryczne jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcia
 2. W konkursie projektów mogą uczestniczyć kluby, o których mowa w pkt I ust.2, nie należące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność sportową na terenie Gminy Słaboszów.
 3. Projekt może być zrealizowany jeżeli klub przystąpi w terminie do konkursu projektów i złoży w terminie wniosek spełniający wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu.
 4. Klub zapewnia niezbędne zasoby ludzkie i rzeczowe do realizacji projektu.
 5. Zakres realizacji projektu, szczegółowe warunki wydatkowania środków z dotacji i jej rozliczenia, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Słaboszów a klubem.
 6. Zgłoszony projekt powinien mieć istotne znaczenie dla tworzenia i poprawy warunków sprzyjających uprawianiu sportu na terenie Gminy Słaboszów oraz zwiększeniu dostępności mieszkańców Gminy Słaboszów do działalności sportowej, w tym:

1)  realizacji programów szkolenia sportowego,

2)  zakupu sprzętu sportowego lub ulepszania posiadanego sprzętu sportowego,

3) przygotowania i udziału klubu lub zawodnika w zawodach sportowych,

4) wynagrodzenie kadry szkoleniowej,

5) utrzymania urządzeń sportowych służących uprawianiu sportu,

6) pokrycie kosztów  korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,

7) organizacja zawodów sportowych w określonej dyscyplinie sportu lub uczestnictwie w takich zawodach.

 1. Z dotacji celowej nie mogą być finansowane:

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu,

2) transfery zawodników pomiędzy klubami,

3) zapłata kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na klub lub osoby w nim zrzeszone,

4) zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,

5)  koszty, poniesione przez klub  przed zawarciem umowy na udzielenie dotacji,

 1. Zgłoszony projekt powinien być możliwy do realizacji przez klub.
 2. Projekt powinien w istotny sposób oddziaływać na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na wysokim poziomie.
 1. Warunki finansowe jakie powinien spełniać projekt i objęte nim przedsięwzięcia
 2. W przypadku własnego wkładu finansowego pochodzącego z innego źródła niż środki klubu, należy fakt ten wykazać dokumentem potwierdzającym wysokość zabezpieczonej kwoty dofinansowania.
 3. W roku budżetowym klub w trybie niniejszego ogłoszenia o konkursie może otrzymać dotacje na więcej niż jeden projekt pod warunkiem, że każdy z projektów objęty jest oddzielnym wnioskiem i umową o dotacje.
 4. Jeden projekt nie może być jednocześnie dofinansowany dotacją udzieloną na warunkach i w trybie niniejszego konkursu oraz dotacją udzieloną z budżetu Gminy Słaboszów na zasadach i w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 1. Termin składania wniosków:

1.Wnioski należy składać do dnia 6 maja 2016 r. do godz.15:00.

2.Wnioski należy składać w zamkniętych kopertach osobiście lub za pośrednictwem poczty w Sekretariacie Urzędu Gminy w Słaboszowie pokój nr 15. W przypadku nadesłania oferty pocztą , o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Sekretariatu  Urzędu Gminy w Słaboszowie.

 1. Koperta powinna być opisana następująco: „Konkurs projektów wspierających rozwój sportu na terenie Gminy Słaboszów na rok 2016” oraz nazwa i adres podmiotu.
 2. Wniosek o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji projektu należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XVI/119/2012 Rady Gminy Słaboszów z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystania, zwanej dalej uchwałą.

Wniosek powinien zawierać wszystkie informacje i dokumenty wymagane przez Wójta Gminy Słaboszów zwanym dalej Zarządzeniem w treści formularza, o którym mowa w ust.3.

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć:

1) informację o osiągniętych wynikach sportowych w roku 2015,

2) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania projektu, uwzględniającą planowaną wysokość pobieranych wpłat od uczestników projektu,

3) oświadczenie o niezbędnych zasobach ludzkich i rzeczowych do realizacji projektu.

VII. Kryteria wyboru projektu lub projektów

Zgodnie z § 9 uchwały przy wyborze projektu lub projektów na realizację, których zostanie udzielona dotacja uwzględnia się w szczególności:

1) ocenę wniosku pod względem formalnym i merytorycznym,

2) znaczenie zgłoszonego projektu do realizacji celu publicznego w zakresie:

 1. a) poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Słaboszów,
 2. b) pobudzaniu kreatywności i wpływowi na rozwój sportu na terenie Gminy Słaboszów,
 3. c) zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Słaboszów do działalności sportowej,
 4. d) zaspokojenie potrzeb społecznych poprzez integrowanie się kibiców,
 5. e) kreowaniu pozytywnego wizerunku Gminy Słaboszów poprzez sprzyjanie współzawodnictwu sportowemu na wszelkich poziomach.

3) wysokość środków finansowych przeznaczonych na konkurs projektów,

4) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu)

w związku z zakresem rzeczowym projektu,

5) możliwość realizacji projektu przez klub sportowy,

6) planowany wkład rzeczowy i osobowy do realizacji projektu,

7) dotychczasową współpracę klubu sportowego  z Gminą Słaboszów.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Odrzuceniu podlegają wnioski:

1) złożone po terminie,

2)  złożone na drukach innych niż wskazane w ogłoszeniu,

3) zawierające braki formalne nie uzupełnione w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do uzupełnienia ich braku,

4) dotyczącego zadania nieobjętego celami statutowymi klubu,

5) złożone przez podmiot nieuprawniony do ubiegania się o dotację zgodnie z ogłoszeniem.

 1. Rozpatrzenie wniosków nastąpi w terminie do 5 dni od upływu terminu ich składania.
 2. Decyzja Wójta Gminy jest ostateczna.
 3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Słaboszowie, o podjętej decyzji kluby zostaną poinformowane na piśmie w ciągu 7 dni od dnia wyboru przez Wójta Gminy projektów otrzymujących dotację.
 4. Wójt Gminy może unieważnić konkurs lub odstąpić od zawarcia umowy na skutek:

 1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze wniosków,

2)  wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyborem wniosku lub zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

 1. Warunkiem zawarcia umowy na realizację projektu jest wskazanie rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji, a w przypadku przyznania dotacji w innej wysokości niż wnioskowana – także korekta kosztorysu projektu.
 2. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji projektu zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania na załączniku nr 2 do uchwały.
 3. Dodatkowe informacje na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Pani Ewa Szafirska Nr telefonu 41 384 79 00

Wójt Gminy

/-/ Marta Vozsnak

Skip to content