2016-07-19


Słaboszów dnia 18.07.2016 r.

 Znak:ROŚI.6845.1.2016

 O G Ł O S Z E N I E

 WÓJT GMINY SŁABOSZÓW podaje do publicznej wiadomości że została przeznaczona do dzierżawy nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Kropidło oznaczona jako część działki nr 170/1 o powierzchni w tej części 100 m² wraz  z częścią budynku magazynowego  o powierzchni 34 m² usytuowanego  na tej działce

(od strony wschodniej) .

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Słaboszów działka ta położona jest w terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej .

Nieruchomość jest własnością komunalną Gminy Słaboszów , posiada założoną Księgę Wieczystą KW nr 40679  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Miechowie-Wydział Ksiąg Wieczystych , która nie jest obciążona prawami rzeczowymi ani hipotekami.

Wyżej wymieniona nieruchomość zostanie przeznaczona do dzierżawy na okres trzech lat z przeznaczeniem pod organizowanie i prowadzenie punktu skupu trzody chlewnej.

Odpłatność za dzierżawę (miesięczny czynsz dzierżawny)  wynosi :

-za grunt działki 300,00 zł

-za budynek 200,00 zł plus 23 %podatek VAT tj.46,00 zł  razem 246,00 zł

łącznie 500,00 zł plus VAT tj.46,00 zł razem 546,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści sześć

złotych 00/100).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Słaboszowie lub pod numerem telefonu (041) 3847913.

 /-/WÓJT GMINY

Marta Vozsnak

 

Skip to content