|||

Informacja odnośnie dodatku węglowego!

Zmiany w ustawie o tzw. dodatku węglowym ⚠️

We wtorek weszła w życie ustawa o wsparciu odbiorców ciepła. Nowe przepisy wydłużają termin na wypłatę dodatku węglowego i zmieniają zasady rozpatrywania wniosków. Ustawa przewiduje również dodatki dla gospodarstw domowych używających do ogrzewania drewna, pelletu, LPG lub oleju opałowego.

Ustawa wprowadza jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG lub olej opałowy, przy czym dla otrzymania dodatku, źródła te muszą być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dodatek wynosi 3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego. W przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe dodatek wynosi 1 tys. zł, dla ogrzewania na LPG wynosi 500 zł, a na olej opałowy – 2 tys. zł.

Druki wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła można odebrać i złożyć w budynku Urzędu Gminy w Słaboszowie, 32-218 Słaboszów 57, w godzinach 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku, w pokoju nr. 2 Wniosek można złożyć osobiście lub online e-PUAP.

Dalej przyjmowane są także, według tej samej procedury, wnioski o wypłatę tzw. dodatku węglowego przysługującego tym, którzy węgiel spalają w kotle, kominku, kozie, ogrzewaczu powietrza, trzonie kuchennym, piecokuchni, kuchni węglowej lub piecu kaflowym. Urządzenia te muszą być zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Informujemy jednocześnie, że nowa ustawa wprowadza istotne zmiany do ustawy o dodatku węglowym. Zmiany mają charakter „uszczelniający” – doprecyzowane zostały kryteria, jakie musi spełniać gospodarstwo domowe, by otrzymać dodatek oraz wprowadzono przepisy umożliwiające weryfikację prawdziwości danych wskazanych we wniosku o dodatek.

W przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem. Natomiast w przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Zarówno już złożone i nierozpatrzone wnioski o dodatek węglowy, jak i kolejno składane będą rozpatrywane na nowych zasadach. Wydłużony został również termin wypłaty dodatku do 60 dni od daty jego złożenia.  

*Wzory wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła mogą ulec zmianie za co Gmina Słaboszów nie ponosi żadnej odpowiedzialności.