2015-08-31


INFORMACJA
DLA RODZICÓW UCZNIÓW I PEŁNOLETNICH UCZNIÓW

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie, który realizuje zadania związane z przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słaboszów,

tj. stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych uprzejmie informuje, że w nowym  roku szkolnym 2015/2016 wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych należy składać w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Słaboszowie, Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów, pokój świadczeń rodzinnych Nr 10,  w nieprzekraczalnym terminie od dnia 01 września do dnia 15 września 2015r.

UWAGA: wnioski złożone po terminie, zgodnie z art. 90n ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski o przyznanie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Słaboszowie lub w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie, pokój świadczeń rodzinnych Nr 10.

Słaboszów, 2015-08-31.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Słaboszowie
/-/ Wanda Zientara

Skip to content