2016-07-13


Informacja dla mieszkańców Gminy Słaboszów o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

————————————————————————————————

    Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające je na różne niebezpieczeństwa, w tym utraty zdrowia lub życia. Wyróżniamy kilka rodzajów przemocy i każdy z nich ma swoje charakterystyczne wyznaczniki, chociaż wiele elementów jest wspólnych, m.in. to, że każda forma przemocy powoduje ból, cierpienie, zawsze narusza prawa i dobra osobiste ofiary. Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to przemoc: fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna oraz zaniedbania.

Ofiarami przemocy mogą być: współmałżonkowie, partnerzy w związkach nieformalnych, dzieci, osoby starsze, osoby niepełnosprawne. Osoby będące ofiarami przemocy przeważnie są: słabe fizycznie, psychicznie, o niskim poczuciu wartości, często są zależne od sprawcy. Osoby te potrzebują dużo czasu, aby odbudować świadomość swojej wartości, jeśli przez lata były poniżane  i wykorzystywane.
    W ramach realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie powołany został Zespół Interdyscyplinarny w Słaboszowie. W skład  Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących instytucji: Policji, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słaboszowie, Oświaty, Służby zdrowia oraz Sądu Rejonowego w Miechowie.  Zadaniem powyższego Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli powyższych instytucji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapewniając realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Słaboszów. Zgodnie z założeniami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie członkowie  Zespołu Interdyscyplinarnego w Słaboszowie analizują i monitorują sytuację konkretnej rodziny uwikłanej w przemoc oraz opracowują i realizują plan pomocy dla rodziny dotkniętej przemocą. Pracując z tymi rodzinami Zespół prowadzi procedurę „Niebieskiej Karty” tj. analizuje sytuację danej rodziny dotkniętej przemocą, zaprasza na swoje posiedzenia osoby, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie oraz osoby, co do których istnieje podejrzenie, że są sprawcami przemocy w rodzinie, przeprowadza z nimi rozmowy i pod tym kątem sporządza dla każdej rodziny plan pomocy tj. plan działań członków Zespołu Interdyscyplinarnego, w którym każdy członek Zespołu ma konkretne zadania do wykonania celem pomocy danej rodzinie w przezwyciężeniu problemu przemocy.
W rodzinach dotkniętych wcześniej przemocą, w których podjęte działania przyniosły oczekiwane rezultaty i „Niebieskie Karty” zostały zamknięte, nadal trwa obserwacja rodziny ze strony pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który w dalszym ciągu prowadzi tzw. pracę socjalną z rodziną.
Zespół Interdyscyplinarny w Słaboszowie od chwili jego utworzenia prowadzi aktywną działalność na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie i realizuje wszystkie zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.
Wychodząc naprzeciw potrzebom osób dotkniętych zjawiskiem przemocy w rodzinie, zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie Nr 7/10 z dnia 15 czerwca 2010r. utworzony został Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w Gminie Słaboszów. Jest on czynny 3 razy w tygodniu, w następujących godzinach:

Dyżury pełni pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie oraz dzielnicowy Posterunku Policji w Racławicach, który dyżuruje jeden raz w miesiącu.
Siedzibą tego Punktu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie: Słaboszów 57, pok. Nr 11.

poniedziałek    – od godz. 11:30 – do godz. 15:30
środa              – od godz. 11:30 – do godz. 15:30
piątek             – od godz. 11:30 – do godz. 16:30

    Osoby dotknięte przemocą w rodzinie z Gminy Słaboszów, która na swoim terenie nie posiada specjalistycznych poradni w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mogą korzystać również z porad specjalistów: psychologa, prawnika, terapeuty i policjanta w Punkcie Interwencji Kryzysowej w Miechowie, w następujących dniach i godzinach:

prawnik             – wtorek, czwartek               od godz. 15.15 do godz. 19.15,
psycholog          – wtorek                             od godz. 14.00 do godz. 16.00,
terapia rodzin     – wtorek                             od godz. 16.00 do godz. 20.00,
                       – piątek                               od godz. 16.00 do godz. 20.00.

W ramach działania powyższego Punktu można również skorzystać z telefonu zaufania –  (041) 38 -34-100, który jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 17.00 do 19.00,jak również z porad funkcjonariusza Policji, który przyjmuje osoby zainteresowane w Komendzie Powiatowej Policji w Miechowie, ul. Prusa 3,     tel. (41) 38-22-200.
Gmina Słaboszów częściowo dofinansowuje koszty utrzymania Punktu Interwencji Kryzysowej w Miechowie ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w Słaboszowie, dlatego też mieszkańcy naszej gminy dotknięci problemem przemocy w rodzinie, mogą korzystać z jego usług.

Osoby doznające  przemocy domowej, w celu uzyskania pomocy mogą powiadomić:
– Posterunek Policji w Racławicach tel. (41) 38-44-007,
– Komendę Powiatową Policji w Miechowie tel. (41) 38-22-200; tel. (41) 38-22-213,
– Prokuraturę Rejonową w Miechowie tel. (41)38-31-632; (41) 38-30-835,
– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie tel. (41) 38-10-055

Słaboszów, 2016-07-11.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Słaboszowie
/-/ Wanda Zientara

Skip to content