2016-03-08


I N F O R M A C J A
 W  SPRAWIE  REALIZACJI  PROGRAMU „ RODZINA 500+”  W GMINIE  SŁABOSZÓW

       Zgodnie z Zarządzeniem Nr 18/2016 Wójta Gminy Słaboszów z dnia 26 lutego 2016r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie został upoważniony do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach decyzji.

     1.  Zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, prawo do świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko, przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli sprawują opiekę nad tym dzieckiem i zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie realizował będzie świadczenia wychowawcze dla rodzin faktycznie zamieszkujących na terenie Gminy Słaboszów.
       Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko w wieku od 0 – 18 roku życia.
Na drugie i kolejne dziecko świadczenie wychowawcze przysługuje bez względu na dochód osiągany przez rodzinę dziecka.
Na pierwsze dziecko świadczenie wychowawcze przysługuje tylko w przypadku, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł miesięcznie, a jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – jeżeli dochód rodziny na osobę nie przekracza kwoty 1.200,00 zł miesięcznie. „Pierwszym dzieckiem” jest jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia.  W  przypadku bliźniąt urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, pierwszym dzieckiem będzie jedno z tych dzieci wskazane przez rodzica lub opiekuna.
       Pierwszy okres, na który ustalane będzie prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się z dniem wejścia ustawy j/w  tj. z dniem 1 kwietnia 2016r. i kończy się dnia 30 września 2017r.
      2.  Druki wniosków w sprawie świadczenia wychowawczego wydawane będą od dnia     15 marca 2016r. ( wtorek) w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie mieszczącym się w budynku Urzędu Gminy, Słaboszów 57, na parterze,  pokój Nr 10. Wydając druki, pracownicy GOPS udzielać będą również  informacji o wymaganych dokumentach, niezbędnych do przydzielenia świadczenia wychowawczego.
Druki wniosków dostępne będą także do pobrania na stronie Urzędu Gminy w Słaboszowie tj. www.slaboszow.pl  w zakładce: „Urząd-Karty usług, formularze, druki – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”.
      3.  Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z wymaganymi dokumentami przyjmowane będą od dnia 1 kwietnia 2016r. w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie, Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów, pokój Nr 10, w godzinach pracy Ośrodka tj. od godz. 7,30  –  do godz. 15,30.        
         Kierując się koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego, mając na uwadze potrzebę usprawnienia przyjmowania wniosków, które w chwili składania muszą być sprawdzone przez pracowników Ośrodka, przede wszystkim w celu uniknięcia zbyt długiego czasu oczekiwania przez osoby składające wnioski, GOPS w Słaboszowie uprzejmie prosi o składanie wniosków zgodnie z podanym poniżej harmonogramem dla poszczególnych miejscowości:

Lp.

Miejscowość

(wg alfabetu)

Termin składania wniosków

1.

Buszków

01.04.2016r.

2.

Dziaduszyce

04.04.2016r.

3.

Grzymałów

05.04.2016r.

4.

Ilkowice

06.04.2016r.

5.

Janowice

07.04.2016r.

6.

Jazdowice

08.04.2016r.

7.

Kalina Wielka

11.04.2016r.

12.04.2016r.

8.

Kropidło

13.04.2016r.

9.

Maciejów

14.04.2016r.

10.

Nieszków

15.04.2016r.

11.

Raszówek

18.04.2016r.

12.

Rędziny Borek

19.04.2016r.

13.

Rędziny Zbigalskie

20.04.2016r.

14.

Rzemiędzice

21.04.2016r.

15.

Słaboszów

22.04.2016r.

16.

Słupów

25.04.2016r.

17.

Śladów

26.04.2016r.

18.

Święcice

27.04.2016r.

19.

Wymysłów

28.04.2016r.

20.

Zagorzany

29.04.2016r.

Nadmienia się, że w przypadku braku możliwości złożenia wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w terminie określonym w  harmonogramie, wnioski będą też przyjmowane w innych terminach.
Kolejność złożenia wniosku nie zawsze będzie jednoznaczna z kolejnością wypłaty świadczenia wychowawczego, ze względu na zróżnicowany czas  prowadzenia postępowania administracyjnego przed wydaniem decyzji, biorąc pod uwagę różne sytuacje rodzin ubiegających się  o pomoc i  potrzebę weryfikacji złożonych dokumentów. Wypłata świadczeń realizowana będzie sukcesywnie, a terminy wypłat określone będą w wydawanych decyzjach administracyjnych.
Należy jednak podkreślić, że w przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie przedmiotowej ustawy tj. od dnia 1 kwietnia 2016r.  –  prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od dnia 1 kwietnia 2016r.
      Wszelkich informacji w sprawie świadczeń wychowawczych udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie,  Nr tel. (41) 38 11 614.

Słaboszów, 2016-03-08.

                                Z up. WÓJTA GMINY

KIEROWNIK 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

/-/ Wanda Zientara

Skip to content