|

Ogłoszenie wyniku  otwartego  konkursu  ofert na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie”

Projekt „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0025/20

Załącznik nr  1 do protokołu z dnia  13.03.2023 r.

OGŁOSZENIE

wyniku  otwartego  konkursu  ofert na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

na podstawie art. 15 ust. 2j i 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych wybrano ofertę złożoną przez następującego oferenta:

Spółdzielnia socjalna „ESSOR”, ul. Gwarków Sławkowskich 4, 41-260 Sławków oraz Fundacja Rozwoju Usług Społecznych, ul. Borowcowa 12, 32-500 Chrzanów.

Nazwa zadań  publicznych:

Rodzaj zadania:

Celem konkursu jest wyłonienie realizatora całości zadania publicznego z zakresu następujących zadań publicznych:

aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Wysokość przyznanych środków publicznych: 88000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych).

Uzasadnienie:

Oferta  złożona  przez w/w organizację pozarządową  spełniła  wymogi określone w w/w ustawie oraz w ogłoszeniu o konkursie. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji poszczególnych zadań mieści się w kwocie środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.  

Uzasadnienie punktacji:

1. Możliwość realizacji  danego zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3

Na przestrzeni okresu działalności tj. od 2017 roku oferenci wykazali bardzo bogate doświadczenie w realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zadań publicznych w zakresie zadań z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej. Oferent wskazał szeroką kadrę osobową współpracującą z Oferentem, która będzie zaangażowana w realizację zadania. Kwalifikacje oraz doświadczenie wskazanej kadry zgodne jest z wymaganiami określonymi w ramach ogłoszenia. Wskazana osoby realizowały w przeszłości szkolenia o tematyce dokładnie tożsamej z zakresem merytorycznym szkoleń określonym w ramach konkursu. W ramach oferty wskazano podmioty z którymi Zleceniobiorca zadania będzie współpracował przy realizacji zadania. Z opisu doświadczenia tych podmiotów wynika iż dysponują potencjałem do prawidłowej realizacji zadania.

2. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji danego zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz uwzględnia  wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Oferta uwzględnia wszystkie elementy określone w ogłoszeniu o konkursie. Kalkulacja kosztów jest spójna. Koszty realizacji zadania mieszczą się w limicie określonym w ramach ogłoszenia o konkursie.

3. Proponowana jakość wykonania  danego zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3,  będą realizować zadanie publiczne.

Zakres planowanych do realizacji działań zgodny jest z zakresem oraz wymogami określonymi w ogłoszeniu  o konkursie. Oferenci wskazali kwalifikacje i doświadczenie kadry, która będzie zaangażowana w realizację zadań.

4. Uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł,  na realizację zadania publicznego oraz wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i praca społeczna członków.

W ramach ogłoszenia o konkursie nie był wymagany wkład finansowy. Oferenci w ramach ofert wskazali planowane wykorzystane wkładu niefinansowego.

Oferenci zakładają wkład własny w formie wkładu niefinansowego – osobowego. W ramach opisu zawartego w ofercie wskazano zadania które będą realizowane przez wolontariuszy.

5. Realizacja zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów  wymienionych  w art. 3 ust. 3, które  w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

Oferenci wskazali bardzo bogate doświadczenie w realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych. Podany zakres zrealizowanych zdań zgodny jest z zakresem planowanym do realizacji w ramach konkursu. Wartość zrealizowanych zadań publicznych znacznie przekracza wysokość planowanej dotacji.

Kierownik GOPS
Ilona Zegadło

Publikacja ogłoszenia zgodnie z art. 15 ust. 2j oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. Zm.):

  1. w  Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
  3. na stronie internetowej organu administracji publicznej.