2020-08-28


{nomultithumb}

Projekt „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0049/18

 

 

ZARZĄDZENIE NR 28/ 2020

z dnia 28.08.2020r.

 

w sprawie:  Powołania komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

 

Działając na podstawie art. 11, 13, 15 ust.2b, 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688, z późn. zm.), Uchwały Nr IX/82/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku Rady Gminy Słaboszów w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Słaboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r. oraz pełnomocnictwa Nr OSO.077/5/2019 z dnia 19.03.2019 roku Wójta Gminy Słaboszów.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie

zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Powołać Komisję Konkursową na ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1. w następującym składzie:

 Przewodniczący Komisji – Aneta Janus

 Sekretarz Komisji  – Agnieszka Szaleniec

 Członek Komisji – Beata Budzyń

 

  1. Do zakresu zadań Komisji należy m.in.:

    a) opiniowanie ofert złożonych na ogłoszony otwarty konkurs ofert, o którym mowa w §1,
    b) przedłożenie Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie propozycji co do wyboru oferty.

  2. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem podpisania umowy z oferentem, który wygrał

 § 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

 § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

Kierownik GOPS w Słaboszowie

Ilona Zegadło

Skip to content