2021-04-07


{nomultithumb}

Projekt „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0049/18

 

ZARZĄDZENIE NR 11/ 2021

z dnia 06.04.2021r.

 

w sprawie:  Powołania komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

 

Działając na podstawie art. 11, 13, 15 ust.2b, 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z późn. zm.), Uchwały Nr XVI/134/2020 z dnia 4 listopada 2020 roku Rady Gminy Słaboszów w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Słaboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r. oraz pełnomocnictwa nr OSO.077/5/2019 z dnia 19 marca 2019roku  Wójta Gminy Słaboszów.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie

zarządza, co następuje:

§1

  1. Powołać Komisję Konkursową na ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1. w następującym składzie:

 Przewodniczący Komisji – Szaleniec Agnieszka

 Sekretarz Komisji  – Budzyń Beata

 Członek Komisji – Szych Monika

 

  1. Do zakresu zadań Komisji należy m.in.:
    a) opiniowanie ofert złożonych na ogłoszony otwarty konkurs ofert, o którym mowa w §1,
    b) przedłożenie Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie propozycji co do wyboru oferty.
  2. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem podpisania umowy z oferentem, który wygrał

 

 § 2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

                                                                  Kierownik GOPS w Słaboszowie

                                                                                Ilona Zegadło

Skip to content