2022-05-09


{nomultithumb}

Projekt „Aktywny Słaboszów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.2.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.02.01-12-0148/18

                                        

ZARZĄDZENIE NR 15/ 2022

z dnia 09.05.2022r.

 

w sprawie:  Powołania komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Aktywny Słaboszów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.2, Poddziałanie 9.2.1.

 

Działając na podstawie art. 11, 13, 15 ust.2b, 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z późn. zm.), Uchwały Nr  XXIII/182/2021  z dnia 28.10.2021 roku Rady Gminy Słaboszów w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Słaboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r. oraz pełnomocnictwa nr OSO.077.9.2021   z dnia 10.05.2021 Wójta Gminy Słaboszów.

 

                 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie

zarządza, co następuje:

§1

Powołać Komisję Konkursową na ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Aktywny Słaboszów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.2, Poddziałanie 9.2.1. w następującym składzie:

Przewodniczący Komisji – Agnieszka Szaleniec

Sekretarz Komisji  – Beata Budzyń

Członek Komisji – Monika Szych

 

 Do zakresu zadań Komisji należy m.in.:

  1. opiniowanie ofert złożonych na ogłoszony otwarty konkurs ofert, o którym mowa w §1,
  2. przedłożenie Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie propozycji co do wyboru oferty.
  3. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem podpisania umowy z oferentem, który wygrał

 §2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

 §3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

  

                                                                  Kierownik GOPS w Słaboszowie

                                                                  Ilona Zegadło

Skip to content