2021-12-15


{nomultithumb}

Projekt „Aktywny Słaboszów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.2.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.02.01-12-0148/18

                                          

 

ZARZĄDZENIE NR 49/2021

z dnia 15.12.2021r.

w sprawie:  Powołania komisji konkursowej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Aktywny Słaboszów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.2, Poddziałanie 9.2.1.

 

Działając na podstawie art. 11, 13, 15 ust.2b, 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z późn. zm.), Uchwały Nr  XXIII/182/2021  z dnia 28.10.2021 roku Rady Gminy Słaboszów w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Słaboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r. oraz pełnomocnictwa OSO.077.9.2021 z dnia 10.05.2021 roku Wójta Gminy Słaboszów.

 

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie

zarządza, co następuje:

§1

Powołać Komisję Konkursową na ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Aktywny Słaboszów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.2, Poddziałanie 9.2.1. w następującym składzie:

 Przewodniczący Komisji – Agnieszka Szaleniec

 Sekretarz Komisji  – Beata Budzyń

 Członek Komisji – Monika Szych

 

 

  1. Do zakresu zadań Komisji należy m.in.:
  2. opiniowanie ofert złożonych na ogłoszony otwarty konkurs ofert, o którym mowa w §1,
  3. przedłożenie Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie propozycji co do wyboru oferty.
  4. Komisja Konkursowa ulega rozwiązaniu z dniem podpisania umowy z oferentem, który wygrał

 

§2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Konkursowej.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                               Kierownik GOPS w Słaboszowie

                                                                                         Ilona Zegadło

 

Skip to content