2022-06-03


{nomultithumb}

Projekt „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0025/20

 

Załącznik nr  1 do protokołu z dnia  02.06.2022 r.

 

OGŁOSZENIE

wyniku  otwartego  konkursu  ofert

na wybór realizatora całości zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

 

na podstawie art. 15 ust. 2j i 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych wybrano ofertę złożoną przez następującego oferenta:

Spółdzielnia socjalna „ESSOR”, ul. Gwarków Sławkowskich 4, 41-260 Sławków.

 

Nazwa zadań  publicznych:

Rodzaj zadania:

Celem konkursu jest wyłonienie realizatora całości zadania publicznego z zakresu następujących zadań publicznych:

aktywizacji społeczno-zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

 

Wysokość przyznanych środków publicznych: 93000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych).

 

Uzasadnienie:

Oferta  złożona  przez w/w organizację pozarządową  spełniła  wymogi określone w w/w ustawie oraz w ogłoszeniu o konkursie. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji poszczególnych zadań mieści się w kwocie środków publicznych przeznaczonych na ich realizację.  

 

Uzasadnienie punktacji:

  1. Możliwość realizacji danego zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3

Spółdzielnia Socjalna „ESSOR”.

Na przestrzeni okresu działalności tj. od 2017 roku oferent wykazał bardzo bogate doświadczenie w realizacji przedsięwzięć finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W latach 2018-2021 oferent wykazał dużą ilość zadań publicznych w zakresie zadań z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej. Oferent wskazał szeroką kadrę osobową współpracującą z Oferentem, która będzie zaangażowana w realizację zadania. Kwalifikacje oraz doświadczenie wskazanej kadry zgodne jest z wymaganiami określonymi w ramach ogłoszenia. Wskazana osoby realizowały w przeszłości szkolenia o tematyce dokładnie tożsamej z zakresem merytorycznym szkoleń określonym w ramach konkursu. W ramach oferty wskazano podmioty z którymi Zleceniobiorca zadania będzie współpracował przy realizacji zadania. Z opisu doświadczenia tych podmiotów wynika iż dysponują potencjałem do prawidłowej realizacji zadania.

Fundacja Stałego Rozwoju.

Informacje zawarte w ofercie wskazują na bogate doświadczenie w realizacji różnego rodzaju zadań.  Oferent wskazał mniejsze zasoby kadrowe, które będą zaangażowane w realizację zadania. Wśród wskazanych zasobów kadrowych wiele osób posiada kwalifikacje oraz wykształcenie które nie jest zgodne z wymaganiami określonymi w ramach ogłoszenia zatem umiejętności oraz potencjał tych osób nie mogą być wykorzystywane przy realizacji zadania.

  1. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji danego zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Spółdzielnia Socjalna „ESSOR”.

Oferta uwzględnia wszystkie elementy określone w ogłoszeniu o konkursie. Kalkulacja kosztów jest spójna. Koszty realizacji zadania mieszczą się w limicie określonym w ramach ogłoszenia o konkursie.

Fundacja Stałego Rozwoju,

Oferta uwzględnia wszystkie elementy określone w ogłoszeniu o konkursie. Kalkulacja kosztów jest spójna, ale ramach kosztów realizacji działań ujęto koszty koordynatora ds. dostępności mimo iż realizacja tego typu działań nie jest wymagana w ramach zakresu określonego w ogłoszeniu o konkursie.

  1. Proponowana jakość wykonania danego zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3, będą realizować zadanie publiczne.

 

Zakres planowanych do realizacji działań zgodny jest z zakresem oraz wymogami określonymi w ogłoszeniu  o konkursie. Oferenci wskazali kwalifikacje i doświadczenie kadry, która będzie zaangażowana w realizację zadań. Kwalifikacje, doświadczenie oraz potencjał osób wskazanych w ramach oferty Spółdzielnia Socjalna „ESSOR” jest znacznie bogatsze niż wskazany w ramach oferty Fundacji Stałego Rozwoju. Kwalifikacje oraz wykształcenie wielu osób wskazanych przez Fundację Stałego Rozwoju jest niezgodne z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o konkursie więc nie może być przydatne do realizacji zadania np.: specjaliści ds. zamówień publicznych, specjaliści zarządzania projektami unijnymi, pośrednicy pracy – trenerzy zatrudnienie wspieranego, doradcy zawodowi.

  1. Uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł, na realizację zadania publicznego oraz wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i praca społeczna członków.

W ramach ogłoszenia o konkursie nie był wymagany wkład finansowy. Oferenci w ramach ofert wskazali planowane wykorzystane wkładu niefinansowego.

Spółdzielnia Socjalna „ESSOR” Oferent zakłada wkład własny w formie wkładu niefinansowego – osobowego. W ramach opisu zawartego w ofercie wskazano zadania które będą realizowane przez wolontariuszy.

Fundacja Stałego Rozwoju wskazała zadania, które będą realizowane w ramach wkładu własnego. W ramach wkładu własnego ujęto koszty koordynatora ds. dostępności –  realizacja tego typu działań nie jest wymagana w ramach zakresu określonego w ogłoszeniu o konkursie.

  1. Realizacja zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które  w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

Oferenci wskazali bardzo bogate doświadczenie w realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych. Podany zakres zrealizowanych zdań zgodny jest z zakresem planowanym do realizacji w ramach konkursu. Wartość zrealizowanych zadań publicznych znacznie przekracza wysokość planowanej dotacji. Z opisu zrealizowanych zadań wynika iż Spółdzielnia Socjalna „ESSOR” ma większe doświadczenie w realizacji zadań zgodnych z zakresem usługi określonym w ogłoszeniu o konkursie tj. realizacji szkoleń z zakresu aktywizacji społecznej klientów systemu pomocy społecznej.

                           

 

Kierownik GOPS w Słaboszowie

Ilona Zegadło

 

 

 

Publikacja ogłoszenia zgodnie z art. 15 ust. 2j oraz art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. Zm.):

  1. w  Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. w siedzibie organu administracji publicznej w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
  3. na stronie internetowej organu administracji publicznej. 

 

 

 

Skip to content