2021-05-12


{nomultithumb}

Projekt „Aktywny Słaboszów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.2.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.02.01-12-0148/18

ZARZĄDZENIE NR 17 / 2021

z dnia 12.05.2021r.

w sprawie:  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Aktywny Słaboszów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.2, Poddziałanie 9.2.1.

 

Działając na podstawie art. 11, 13, 15 ust.2b, 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z późn. zm.), Uchwały Nr Nr XVI/134/2020  z dnia 4 listopada 2020 roku Rady Gminy Słaboszów w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Słaboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r. oraz pełnomocnictwa nr OSO.077.9.2021 z dnia 10.05.2021 roku Wójta Gminy Słaboszów.

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie

zarządza, co następuje:

 • 1

Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Aktywny Słaboszów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.2, Poddziałanie 9.2.1.

 1. Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu określa Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 • 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                  Kierownik GOPS w Słaboszowie

                                                                                  Ilona Zegadło

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 17/2021

z dnia 12.05.2021 r.

 

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W    SŁABOSZOWIE

Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Aktywny Słaboszów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.2, Poddziałanie 9.2.1.

 

 1. Rodzaj zadania

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, który zrealizuje aktywizację społeczną dla uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Aktywny Słaboszów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z zakresu następujących zadań publicznych:

Szczegółowy opis zadania:

1.1. Zadanie realizowane będzie dla grup mieszanych osoby fizycznie zdrowe wraz
z osobami z niepełnosprawnością w celu integracji i burzenia utrwalonych stereotypów; zadanie zakłada wyrównywanie szans płci poprzez równy dostęp do usług z zakresu aktywizacji społecznej.

1.2. Zakłada się, że uczestnicy wsparcia nabędą nowe umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach kryzysowych, które pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie społeczne.

1.3.  Nabycie kompetencji odbywać się będzie zgodnie z aktualnymi przepisami prawa:

 • Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,
 • Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
  i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,
 • Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020,
 • Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
 • Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,

1.4. W związku z występującą sytuacją epidemiologiczną Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy przy zastosowaniu wszelkich wytycznych i zaleceń Ministra Zdrowia dotyczących zagrożeń wynikających z sytuacji epidemiologicznej
i stosowania rygorów bezpieczeństwa.

1.5. W związku z występującą sytuacją epidemiologiczną terminy realizacji poszczególnych działań będą ustalane na bieżąco.

1.6. Podział zadania:

 1. Podzadanie 1. Realizacja zadań Wychowawcy w placówce wsparcia dziennego,

1) Realizacja zadań Wychowawcy w placówce wsparcia dziennego w ramach projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Słaboszowie. Łączna ilość godzin do zrealizowania: 4457. Ilość osób wymagana do realizacji usługi w poszczególnych dniach zależna będzie od bieżących potrzeb placówki oraz frekwencji dzieci korzystających ze wsparcia placówki i ustalana będzie na bieżąco.

2) Do Obowiązku Wykonawcy w ramach świadczonej usługi należeć będzie:

Podstawowe zajęcia opiekuńcze na rzecz uczestników projektu korzystających ze wsparcia placówki wsparcia dziennego, prowadzenie zajęć przy wykorzystaniu następujących metod: zabawy integracyjne, relaksacyjne oraz słuchowe
i wzrokowe, gry tematyczne i ruchowe, praca indywidualna z dzieckiem – pomoc w przezwyciężaniu trudności w nauce, zajęcia ruchowe, muzyczne i taneczne, scenki sytuacyjne, bajki terapeutyczne i prace plastyczne (arteterapia). Prowadzenie treningu kulinarnego i trening czystości.

3) Czas wykonywania zadań zgodnie z godzinami otwarcia placówki.

4) Miejsce realizacji zadań – Placówka wsparcia dziennego.

5) Usługa realizowana przez osoby spełniające następujące warunki:

Wykształcenie wyższe: na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna lub psychologia lub socjologia lub praca socjalna lub nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

 1. Podzadanie 2. Trening kompetencji kluczowych.

1) Realizacja nauki języka angielskiego i niemieckiego w formach grupowych. Maksymalnie 10 dzieci w grupie. Poziom zajęć oraz zakres merytoryczny dostosowany do potrzeb i możliwości uczestników. Ilość godzin do zrealizowania: 864,

2) Realizacja zajęć z kompetencji informatycznych w formach grupowych .

Maksymalnie 5 dzieci w grupie. Ilość godzin do zrealizowania 432.

Zakres merytoryczny zajęć będzie obejmował: wykorzystanie komputerów do uzyskiwania, oceny, przechowywania, tworzenia, prezentowania i wymiany informacji oraz do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu oraz posługiwania się aplikacjami komputerowymi – edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych.

3) Warunki realizacji usługi.

 1. a) Materiały szkoleniowe dla uczestników oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi przygotowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego określonymi w dokumencie o nazwie: „Podręcznik wnioskodawcy
  i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji
  i promocji”,
 2. b) W przypadku udziału w zajęciach osób z niepełnosprawnościami materiały muszą być dostosowane do ich potrzeb i możliwości.
 3. c) Realizator usługi zapewni Sprzęt potrzebny do realizacji zajęć.
 4. d) Czas trwania zajęć: 45 minut.
 5. e) Zajęcia realizowane będą w pomieszczeniach placówki udostępnionych w godzinach pracy placówki.

4) Usługa realizowana przez osoby spełniające następujące warunki:

Wykształcenie wyższe: na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna lub psychologia lub socjologia lub praca socjalna lub nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, lub co najmniej wykształcenie średnie i doświadczenie w pracy z dziećmi.

 1. Podzadanie 3. Socjoterapia.

1) Zajęcia dla dzieci i młodzieży powyżej 12 roku życia. Maksymalnie 10 dzieci w grupie. Ilość godzin do zrealizowania na grupę 40 x 2 grupy, łącznie 80 godzin.

2) Zajęcia obejmują realizację następującego zakresu merytorycznego:

kształtowanie osobowości oraz wspieranie i stymulowanie rozwoju społecznego dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem budowania pozytywnych kontaktów, kształtowanie poczucia własnej wartości oraz zapobieganie powstawaniu zachowań ryzykownych.

Zajęcia w ramach programu mają charakter ustrukturalizowanych spotkań grupowych, które służą realizacji celów edukacyjnych, terapeutycznych
i rozwojowych

celem jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwijaniu się, braniu odpowiedzialności za własne życie przy jednoczesnym radzeniu sobie z codziennymi trudnościami. Program ma na celu wspieranie rozwoju dzieci
i młodzieży, nie tylko borykających się z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, lecz także w sposób szczególny narażonymi na oddziaływanie negatywnych wzorców zachowania płynących z mediów czy z najbliższego otoczenia. Ma on zatem charakter zarówno interwencyjny jak i profilaktyczny.

3) Warunki realizacji usługi.

 1. a) Materiały szkoleniowe dla uczestników oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi przygotowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego określonymi w dokumencie o nazwie: „Podręcznik wnioskodawcy
  i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji
  i promocji”,
 2. b) W przypadku udziału w zajęciach osób z niepełnosprawnościami materiały muszą być dostosowane do ich potrzeb i możliwości.
 3. c) Realizator usługi zapewni Sprzęt potrzebny do realizacji zajęć.
 4. d) Czas trwania zajęć: 45 minut.
 5. e) Zajęcia realizowane będą w pomieszczeniach placówki udostępnionych w godzinach pracy placówki.

4) Usługa realizowana przez osoby spełniające następujące warunki:

Kwalifikacje terapeuty lub psychologa oraz minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe.

 1. Podzadanie 4. Profilaktyka uzależnienia od alkoholu.

1) Zajęcia dla dzieci i młodzieży powyżej 12 roku życia. Maksymalnie 10 dzieci w grupie. Ilość godzin do zrealizowania na grupę 32 x 2 grupy, łącznie 64 godziny.

2) Zajęcia warsztatowe mające na celu przeciwdziałanie spożyciu alkoholu oraz praca nad fałszywymi przekonaniami i stereotypami dotyczącymi skutków spożywania alkoholu.

Zajęcia prowadzone w formie warsztatowej będą obejmowały pracę na postawach, co przynosi największe efekty oraz przyczynia się do trwałych zmian
w zachowaniu uczniów. W tym celu zastosowane zostaną metody aktywne, w tym metody projekcyjne, do realizacji, których konieczne będzie wykorzystanie materiałów plastycznych i biurowych.

Zajęcia obejmują realizację następującego zakresu merytorycznego:

Warsztat obejmuje takie tematy jak: Diagnoza zachowaná ryzykownych. Powody
i motywacja do sięgania po alkohol przez młodzież. Analiza szkodliwość́ alkoholu
i strat, jakie może powodować́. Praca nad mitami dotyczącymi alkoholu
i uzależnienia od alkoholu. Fazy uzależnienia od alkoholu. Alternatywne sposoby spędzania czasu.

3) Warunki realizacji usługi.

 1. a) Materiały szkoleniowe dla uczestników oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi przygotowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego określonymi w dokumencie o nazwie: „Podręcznik wnioskodawcy
  i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji
  i promocji”,
 2. b) W przypadku udziału w zajęciach osób z niepełnosprawnościami materiały muszą być dostosowane do ich potrzeb i możliwości.
 3. c) Realizator usługi zapewni sprzęt potrzebny do realizacji zajęć.
 4. d) Czas trwania zajęć: 45 minut.
 5. e) Zajęcia realizowane będą w pomieszczeniach placówki udostępnionych
  w godzinach pracy placówki.

4) Usługa realizowana przez osoby spełniające następujące warunki:

Kwalifikacje terapeuty lub psychologa oraz minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe.

 1. Podzadanie 5. Zapobieganie agresji i przemocy rówieśniczej.

1) Zajęcia w formie warsztatowej dla dzieci i młodzieży. Maksymalnie 10 dzieci w grupie. Ilość godzin do zrealizowania na grupę 32 x 2 grupy, łącznie 64 godziny.

           2) zajęcia profilaktyczno-wychowawcze, których celem jest zapobieganie aktom    

           agresji i przemocy wśród dzieci/młodzieży.

            Zajęcia obejmują realizację następującego zakresu merytorycznego:

Psychoedukacja w zakresie wyrażania emocji. Konstruktywne rozwiązywanie sporów – nauka poprzez symulacyjne gry w zakresie negocjacji. Omówienie rodzajów przemocy – fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, seksualna. Nauka sposobów radzenia sobie ze złością̨ – pozytywne metody wyrażania złości. Umiejętności odnoszenia przezywanych uczuć́ do określonej sytuacji lub osoby. Rozwijanie umiejętności określania i nazywania uczuć́ i emocji przezywanych przez uczniów. Uświadomienie sobie własnych emocji i uczuć́. Rozwijanie zdolności współdziałania w grupie. Zapoznanie wychowanków z definicją słowa „agresja” oraz z jej rodzajami (agresja – przemoc fizyczna, Psychiczna, seksualna i ekonomiczna). Uświadomienie przyczyn zachowaná agresywnych.. Zapoznanie z prawnymi i moralnymi konsekwencjami przemocy

3) Warunki realizacji usługi.

 1. a) Materiały szkoleniowe dla uczestników oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi przygotowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego określonymi w dokumencie o nazwie: „Podręcznik wnioskodawcy
  i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji
  i promocji”,
 2. b) W przypadku udziału w zajęciach osób z niepełnosprawnościami materiały muszą być dostosowane do ich potrzeb i możliwości.
 3. c) Realizator usługi zapewni sprzęt potrzebny do realizacji zajęć.
 4. d) Czas trwania zajęć: 45 minut.
 5. e) Zajęcia realizowane będą w pomieszczeniach placówki udostępnionych w godzinach pracy placówki.

4) Usługa realizowana przez osoby spełniające następujące warunki:

Wymagane kwalifikacje terapeuty, mediatora lub psychologa oraz minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe.

 

 1. Podzadanie 6. Trening kompetencji i umiejętności społecznych.

1) Zajęcia w formie warsztatowej dla dzieci i młodzieży oraz rodziców. Maksymalnie 10 osób w grupie. Ilość godzin do zrealizowania na grupę 24 x 2 grupy, łącznie 48 godzin.

2) Zajęcia obejmują zagadnienia w obszarze rozwoju umiejętności społecznych. Sprawne funkcjonowanie w otoczeniu społecznym to ważny wskaźnik zdolności do samorealizacji i wyznacznik umiejętności wprowadzania zmian w życiu każdego człowieka. Jakość i poziom umiejętności komunikowania się z otoczeniem w rodzinie, społeczności lokalnej, społeczeństwie nabierają szczególnego znaczenia w grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem. Jednocześnie aby rozpocząć proces reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym trzeba dostarczyć tym osobom wiedzę w zakresie podstawowych umiejętności interpersonalnych, zainicjować zmiany w ich mentalności – sposobie myślenia i działania.

Zapoznanie uczestników z umiejętnościami społecznymi oznacza posiadanie wiedzy na temat, tego co, jak i kiedy należy zrobić, aby osiągnąć zamierzony cel interpersonalny oraz rozumienie tego dlaczego coś działa lub nie w relacjach międzyludzkich. To bezsprzecznie wpływa na podniesienie jakości funkcjonowania w społeczności (rodzina, grupa, środowisko) i zwiększa poziom podejmowania działań, negocjowania, utrzymywania, zmieniania czy kończenia relacji interpersonalnych.

3) Warunki realizacji usługi.

 1. a) Materiały szkoleniowe dla uczestników oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi przygotowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego określonymi w dokumencie o nazwie: „Podręcznik wnioskodawcy
  i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji
  i promocji”,
 2. b) W przypadku udziału w zajęciach osób z niepełnosprawnościami materiały muszą być dostosowane do ich potrzeb i możliwości.
 3. c) Realizator usługi zapewni sprzęt potrzebny do realizacji zajęć.
 4. d) Czas trwania zajęć: 45 minut.
 5. e) Zajęcia realizowane będą w pomieszczeniach placówki udostępnionych w godzinach pracy placówki.

4) Usługa realizowana przez osoby spełniające następujące warunki:

Wymagane kwalifikacje coacha, psychologa lub trenera oraz minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe.

 1. Podzadanie 7. Trening Kompetencji Podstawowych.

1) Zajęcia w formie warsztatowej dla dzieci i młodzieży oraz rodziców. Maksymalnie 20 osób w grupie. Ilość godzin do zrealizowania na grupę 24 x 2 grupy, łącznie 48 godzin.

          2) Zajęcia obejmują zagadnienia w obszarze gospodarowania budżetem domowym,        odpowiedzialności, podziału obowiązków domowych i umiejętności planowania Sprawne funkcjonowanie w otoczeniu społecznym to ważny wskaźnik zdolności do samorealizacji i wyznacznik umiejętności wprowadzania zmian w życiu każdego człowieka. Umiejętności gospodarowania, oszczędzania, podziału obowiązków oraz świadomość możliwości kreowanych zmian w tym zakresie nabierają szczególnego znaczenia w grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jednocześnie aby rozpocząć proces w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności umożliwiających powrót do życia społecznego trzeba inicjować zmiany w mentalności uczestników szkoleń – sposobie myślenia
i działania. Zapoznanie uczestników szkoleń z umiejętnościami społecznymi oznacza posiadanie wiedzy na temat, tego co, jak i kiedy należy zrobić, aby osiągnąć zamierzony cel oraz rozumienie konsekwencji podejmowanych działań. To wpływać może na podniesienie jakości funkcjonowania w społeczności (rodzina, grupa, środowisko) i zwiększa poziom podejmowania działań oraz dokonywania zmian wspierających rozwój i dobre funkcjonowanie w życiu każdego człowieka.

3) Warunki realizacji usługi.

 1. a) Materiały szkoleniowe dla uczestników oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi przygotowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego określonymi w dokumencie o nazwie: „Podręcznik wnioskodawcy
  i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji
  i promocji”,
 2. b) W przypadku udziału w zajęciach osób z niepełnosprawnościami materiały muszą być dostosowane do ich potrzeb i możliwości.
 3. c) Realizator usługi zapewni sprzęt potrzebny do realizacji zajęć.
 4. d) Czas trwania zajęć: 45 minut.
 5. e) Zajęcia realizowane będą w pomieszczeniach placówki udostępnionych
  w godzinach pracy placówki.

4) Usługa realizowana przez osoby spełniające następujące warunki:

Wymagane kwalifikacje coacha, psychologa lub trenera oraz minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe.

 1. Podzadanie 8. Trening Kompetencji Rodzicielskich.

1) Zajęcia w formie warsztatowej dla dzieci i młodzieży oraz rodziców. Maksymalnie 20 osób w grupie. Ilość godzin do zrealizowania na grupę 24 x 2 grupy, łącznie 48 godzin.

2) Zajęcia skierowane głównie do rodziców, którzy pragną wzmocnić swoją rolę w wychowaniu dziecka, zwiększyć świadomość działań w obrębie zadań rodzicielskich względem dzieci, oraz pogłębić wiedzę z zakresu metod i środków oddziaływania na dziecko w taki sposób, by jego rozwój przebiegał harmonijnie. Warsztaty bazować będą na interdyscyplinarnym, systemowym spojrzeniu na rodzinę. Pozwolą one tym samym na zwiększenie podstawowych kompetencji rodzicielskich oraz radzenia sobie z trudnościami związanymi z wychowaniem własnego dziecka. Rodzice wyposażeni w umiejętności komunikacyjne, motywacji oraz rozwiązywania sytuacji problemowych będą wspierać swoje dzieci w ich rozwoju oraz ich relacjach z rówieśnikami. Nabędą także praktyczną wiedzę na temat tego jak wzmacniać poczucie własnej wartości oraz poznają sposoby prawidłowego zaspokajania różnorodnych potrzeb, w tym potrzeby bezpieczeństwa, miłości, akceptacji czy przynależności, które są nieodłączne do prawidłowego rozwoju każdego człowieka.

3) Warunki realizacji usługi.

 1. a) Materiały szkoleniowe dla uczestników oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi przygotowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego określonymi w dokumencie o nazwie: „Podręcznik wnioskodawcy
  i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji
  i promocji”,
 2. b) W przypadku udziału w zajęciach osób z niepełnosprawnościami materiały muszą być dostosowane do ich potrzeb i możliwości.
 3. c) Realizator usługi zapewni Sprzęt potrzebny do realizacji zajęć.
 4. d) Czas trwania zajęć: 45 minut.
 5. e) Zajęcia realizowane będą w pomieszczeniach placówki udostępnionych
  w godzinach pracy placówki.

4) Usługa realizowana przez osoby spełniające następujące warunki:

Wymagane kwalifikacje coacha, psychologa lub trenera oraz minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe.

 1. Podzadanie 9. Realizacja wsparcia w formach indywidualnych.

1) Realizacja wsparcia przez następujących specjalistów: oligofrenopedagog, pedagog, psycholog, terapeuta, logopeda w placówce wsparcia dziennego w ramach projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie,

2) Zajęcia w formie indywidulanej dla dzieci i młodzieży. Łączna ilość godzin do zrealizowania przez wszystkich specjalistów: 1200. Ilość godzin do zrealizowania przez poszczególnych specjalistów zależna będzie od bieżących potrze dzieci korzystających ze wsparcia w ramach placówki.

3) Czas wykonywania zadań zgodnie z godzinami otwarcia placówki.

4) Miejsce realizacji zadań – Placówka wsparcia dziennego.

5) Usługa realizowana przez osoby spełniające następujące warunki:

Wykształcenie kierunkowe w danej dziedzinie oraz minimum dwuletnim doświadczenie zawodowe

 1. Podzadanie 10. Streetworking.

1) Usługi streetworkingu przeznaczone będą dla dzieci i młodzieży, która nie mieści się w formule wsparcia instytucjonalnego. Streetworking będzie narzędziem pracy w terenie z tą młodzieżą i dziećmi a nie formą ich rekrutacji do stacjonarnej formuły wsparcia. Łączna ilość godzin do realizacji: 384. Wsparciem zostanie objętych minimum 40 dzieci.

2) Streetworker będzie realizował działania animacyjne i socjoterapeutyczne mające na celu zmniejszenie marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży bezpośrednio w ich środowisku, czyli na ulicy.

3) Warunki realizacji usługi.

 1. a) Czas trwania zajęć: 45 minut.
 2. e) Zajęcia realizowane będą w środowisku na terenie gminy Słaboszowa.

4) Usługa realizowana przez osoby spełniające następujące warunki:

Wykształcenie wyższe: na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna lub psychologia lub socjologia lub praca socjalna lub nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, lub co najmniej wykształcenie średnie i doświadczenie w pracy z dziećmi.

 1. Podzadanie 11. Trening kompetencji kluczowych – działania środowiskowe.

1) W ramach zadania będą rozwijane dwie następujące kompetencje kluczowe: „Świadomość i ekspresja kulturalnej” w wymiarze 240 godzin oraz „Kompetencje społeczne i obywatelskie” w wymiarze 240 godzin. Łączna ilość godzin do realizacji: 480. Trening realizowany będzie bezpośrednio w środowisku.

2) W ramach zadania realizowane będą następujące zagadnienia:

 1. a) Świadomość i ekspresja kulturalnej, której głównym celem jest rozbudzenie świadomości i ekspresji kulturalnej uczniów poprzez poznawanie sztuki i kultury regionu.

Celem prowadzonych zajęć będzie : rozwijanie nieznanych dotąd talentów, pasji
i zainteresowań, przełamanie postawy pasywnej, kształtowanie kultury estetycznej, poznanie zabytków architektury drewnianej regionu, historii z nimi związanych, uwrażliwianie na piękno dawnej architektury i przyrody, wzbudzanie chęci obcowania ze sztuką, przygotowanie do percepcji dzieł sztuki, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni i ekspresji twórczej.

 1. b) Kompetencje społeczne i obywatelskie – celem zajęć będzie nabycie kompetencji osobowych, interpersonalnych i międzykulturowych obejmujących pełny zakres zachowań przygotowujących osoby do skutecznego
  i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Kompetencje obywatelskie przygotują osoby do pełnego uczestnictwa w życiu obywatelskim w oparciu o znajomość pojęć i struktur społecznych i politycznych oraz poczuwanie się do aktywnego i demokratycznego uczestnictwa w życiu społecznym.

3) Warunki realizacji usługi.

 1. a) Czas trwania zajęć: 45 minut.
 2. e) Zajęcia realizowane będą w środowisku na terenie gminy Słaboszowa.

4) Usługa realizowana przez osoby spełniające następujące warunki:

Wykształcenie wyższe: na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna lub psychologia lub socjologia lub praca socjalna lub nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, lub co najmniej wykształcenie średnie i doświadczenie w pracy z dziećmi.

1.7.    Metody realizacji zajęć:

 1. zajęcia grupowe;
 2. zajęcia indywidualne.

1.8. Kontrola realizacji zadania.

 1. Kontrola realizacji zadania może odbyć się na każdym etapie realizacji,
 2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć dla każdego uczestnika z przebiegu realizacji poszczególnych etapów wsparcia, na wzorach przekazanych przez Zleceniodawcę.
 3. Dokumentacja realizacji zadania, a także miejsca realizacji zadania muszą być prawidłowo oznakowane zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego

2.1. Na realizację zadania publicznego przeznaczono kwotę w wysokości: 514075,00 zł.

2.2. Suma środków finansowych wydatkowanych na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej /aktywizacji społecznej / w roku 2020 wyniosła 93800,00 zł.

 1. Zasady  przyznawania dotacji oraz zasady i warunki zlecania realizacji zadania.
  • Podmiot ubiegający się o dotację jako oferent musi posiadać doświadczenie
   w realizacji konkursów dotacyjnych adresowanych do organizacji pozarządowych
   i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
  • Umowa zawarta z oferentem określi warunki merytoryczno- finansowe realizacji  zadania, jego kontroli, trybu, terminu rozliczenia i sprawozdania z jego realizacji.
  • Zleceniodawca przewiduje możliwości dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi zadaniami określonymi w ramach oferty do kwoty nie przekraczającej 10% wartości zadania, przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu w ramach danego zadania możliwe są bez ograniczeń.
 1. Termin i warunki realizacji zadania.

4.1. Realizacja zadania nie może rozpocząć się wcześniej niż od dnia podpisania umowy i nie może trwać dłużej niż do 30.12.2021 r.

 1. Termin i sposób składania ofert.

5.1. Oferty należy złożyć na wniosku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)

5.2. Do oferty należy dołączyć:

 • aktualny dokument określający osobowość prawną np. odpis z KRS, wydany
  w okresie 6 miesięcy poprzedzających termin złożenia oferty;

5.3. W przypadku składania kopii dokumentów wymienionych powyżej dokument musi zawierać klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z czytelnym podpisem osoby upoważnionej do potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem. Kopię dokumentów może potwierdzić:

– osoba wymieniona w dokumencie rejestrowym,

– inne osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu,

– notariusz.

5.4. Oferta powinna być zgodna z przedmiotem działania organizacji pozarządowej określonym w jej statucie;

5.5. Oferta powinna być podpisana przez osoby statutowo upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

5.6. Oferty na realizację zadań publicznych, których mowa w ustawie podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.

Uzupełnienie braków formalnych dotyczyć może wyłącznie:

– uzupełniania brakujących podpisów pod ofertą, w przypadku gdy nie została ona podpisana przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;

– złożenia podpisu pod załącznikami do oferty przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;

– poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań lub inną osobę wymienioną pkt.3 ust. 3.

– uzupełnienia o sprawozdania merytoryczne i finansowe.

5.7. Braki formalne podlegające uzupełnieniu, organizacje mogą uzupełniać
w terminie 3 dni od daty podjęcia informacji o konieczności dokonania uzupełnienia oferty.

5.8. W przypadku nie usunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.

5.9. Oferty należy składać do dnia 04.06.2021 do godziny 9.00 wraz  z wymaganymi załącznikami w zaklejonej kopercie, osobiście lub za pośrednictwem poczty  na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie, Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów (sekretariat lub biuro projektowe).

5.10. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.

 1. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert. 

6.1. Wybór ofert dokonany będzie zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.06.2021 godzina 10.00.

6.3. Warunkiem rozpatrzenia oferty konkursowej jest spełnienie następujących wymogów (zawartych w ogłoszeniu o konkursie ofert) :

6.4. Przy rozpatrywaniu ofert oceniana będzie:

– możliwość realizacji danego  zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3: (0-10 punktów)

– przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji danego zadania publicznego,
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:  (0-10 punków)

– proponowana jakość wykonania danego  zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne: (0-10 punków)

– uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł, na realizację zadania publicznego: (0-10 punków)

– uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową i/lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i praca społeczna członków: (0-10 punków)

– realizacja zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. (0-10 punków)

6.5. W konkursie nie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

6.6. Rozstrzygnięcie konkursu następuje w terminie nie przekraczającym 3 tygodni od upływu terminu do składania ofert.

6.7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej GOPS oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Załączniki:

 1. Oferta – wzór
 2. Umowa – wzór
 • Sprawozdanie – wzór

 

Publikacja:

 1. Biuletyn Informacji Publicznej
 2. Strona internetowa: slaboszow.pl
 3. Tablica ogłoszeń w budynku.

Zał_Oferta – wzór.pdf

Zał_Sprawozdanie – wzór.pdf

Zał_Umowa – wzór.pdf

Skip to content