2022-04-29


Projekt „Aktywny Słaboszów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.2.1  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.02.01-12-0148/18

 {nomultithumb}

 

ZARZĄDZENIE NR 12/ 2022

z dnia 29.04.2022r.

 

w sprawie:  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Aktywny Słaboszów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.2, Poddziałanie 9.2.1.

 

 

Działając na podstawie art. 11, 13, 15 ust.2b, 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z późn. zm.), Uchwały Nr  XXIII/182/2021  z dnia 28.10.2021 roku Rady Gminy Słaboszów w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Słaboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 r. oraz pełnomocnictwa nr OSO.077.9.2021   z dnia 10.05.2021 Wójta Gminy Słaboszów.

 

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie

zarządza, co następuje:

 • 1

Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Aktywny Słaboszów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.2, Poddziałanie 9.2.1.

 

 1. Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu określa Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 • 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

                                                                  Kierownik GOPS w Słaboszowie

                                                                  Ilona Zegadło

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr12/2022

 z dnia 29.04.2022 r.

 

 

 KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁABOSZOWIE

Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zdania publicznego w zakresie aktywizacji społecznej uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Aktywny Słaboszów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.2, Poddziałanie 9.2.1.

 

 1. Rodzaj zadania

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu, który zrealizuje aktywizację społeczną dla uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie pod nazwą „Aktywny Słaboszów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.2, Poddziałanie 9.2.1. z zakresu następujących zadań publicznych:

 

Szczegółowy opis zadania:

1.1. Zadanie realizowane będzie dla grup mieszanych osoby fizycznie zdrowe wraz
z osobami z niepełnosprawnością w celu integracji i burzenia utrwalonych stereotypów; zadanie zakłada wyrównywanie szans płci poprzez równy dostęp do usług z zakresu aktywizacji społecznej.

1.2. Zakłada się, że uczestnicy wsparcia nabędą nowe umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach kryzysowych, które pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie społeczne.

1.3.  Nabycie kompetencji odbywać się będzie zgodnie z aktualnymi przepisami prawa:

 • Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020,
 • Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
  i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020,
 • Wspólną Listą Wskaźników Kluczowych 2014-2020,
 • Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020,
 • Wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020,

1.4. W związku z występującą sytuacją epidemiologiczną Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy przy zastosowaniu wszelkich wytycznych i zaleceń Ministra Zdrowia dotyczących zagrożeń wynikających z sytuacji epidemiologicznej
i stosowania rygorów bezpieczeństwa.

 

1.5. W związku z występującą sytuacją epidemiologiczną terminy realizacji poszczególnych działań będą ustalane na bieżąco.

 

1.6. Podział zadania:

 1. Podzadanie 1. Realizacja zadań Wychowawcy w placówce wsparcia dziennego,

1) Realizacja zadań Wychowawcy w placówce wsparcia dziennego w ramach projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Słaboszowie. Łączna ilość godzin do zrealizowania: 300. Ilość osób wymagana do realizacji usługi w poszczególnych dniach zależna będzie od bieżących potrzeb placówki oraz frekwencji dzieci korzystających ze wsparcia placówki i ustalana będzie na bieżąco.

2) Do Obowiązku Wykonawcy w ramach świadczonej usługi należeć będzie:

Podstawowe zajęcia opiekuńcze na rzecz uczestników projektu korzystających ze wsparcia placówki wsparcia dziennego, prowadzenie zajęć przy wykorzystaniu następujących metod: zabawy integracyjne, relaksacyjne oraz słuchowe
i wzrokowe, gry tematyczne i ruchowe, praca indywidualna z dzieckiem – pomoc w przezwyciężaniu trudności w nauce, zajęcia ruchowe, muzyczne i taneczne, scenki sytuacyjne, bajki terapeutyczne i prace plastyczne (arteterapia). Prowadzenie treningu kulinarnego i trening czystości.

 

3) Czas wykonywania zadań zgodnie z godzinami otwarcia placówki.

 

4) Miejsce realizacji zadań – Placówka wsparcia dziennego.

 

5) Usługa realizowana przez osoby spełniające następujące warunki:

 

Wykształcenie wyższe: na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna lub psychologia lub socjologia lub praca socjalna lub nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, lub co najmniej wykształcenie średnie i udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną

 

 1. Podzadanie 2. Trening kompetencji kluczowych.

1) Realizacja nauki języka angielskiego i niemieckiego w formach grupowych. Maksymalnie 10 dzieci w grupie. Poziom zajęć oraz zakres merytoryczny dostosowany do potrzeb i możliwości uczestników. Ilość godzin do zrealizowania: 200,

2) Realizacja zajęć z kompetencji informatycznych w formach grupowych .

Maksymalnie 5 dzieci w grupie. Ilość godzin do zrealizowania 100.

Zakres merytoryczny zajęć będzie obejmował: wykorzystanie komputerów do uzyskiwania, oceny, przechowywania, tworzenia, prezentowania i wymiany informacji oraz do porozumiewania się i uczestnictwa w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu oraz posługiwania się aplikacjami komputerowymi – edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych.

 

3) Warunki realizacji usługi.

 1. a) Materiały szkoleniowe dla uczestników oraz materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji usługi przygotowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego określonymi w dokumencie o nazwie: „Podręcznik wnioskodawcy
  i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji
  i promocji”,
 2. b) W przypadku udziału w zajęciach osób z niepełnosprawnościami materiały muszą być dostosowane do ich potrzeb i możliwości.
 3. c) Realizator usługi zapewni Sprzęt potrzebny do realizacji zajęć.
 4. d) Czas trwania zajęć: 45 minut.
 5. e) Zajęcia realizowane będą w pomieszczeniach placówki udostępnionych w godzinach pracy placówki.

4) Usługa realizowana przez osoby spełniające następujące warunki:

Wykształcenie wyższe: na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna lub psychologia lub socjologia lub praca socjalna lub nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, lub co najmniej wykształcenie średnie i doświadczenie w pracy z dziećmi.

 

 1. Podzadanie 3. Realizacja wsparcia w formach indywidualnych.

1) Realizacja wsparcia przez następujących specjalistów: oligofrenopedagog, pedagog, psycholog, terapeuta, logopeda w placówce wsparcia dziennego w ramach projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie,

 

2) Zajęcia w formie indywidulanej dla dzieci i młodzieży. Łączna ilość godzin do zrealizowania przez wszystkich specjalistów: 190. Ilość godzin do zrealizowania przez poszczególnych specjalistów zależna będzie od bieżących potrze dzieci korzystających ze wsparcia w ramach placówki.

3) Czas wykonywania zadań zgodnie z godzinami otwarcia placówki.

 

4) Miejsce realizacji zadań – Placówka wsparcia dziennego.

 

5) Usługa realizowana przez osoby spełniające następujące warunki:

 

Wykształcenie kierunkowe w danej dziedzinie oraz minimum dwuletnim doświadczenie zawodowe

 

 1. Podzadanie 4. Streetworking.

1) Usługi streetworkingu przeznaczone będą dla dzieci i młodzieży, która nie mieści się w formule wsparcia instytucjonalnego. Streetworking będzie narzędziem pracy w terenie z tą młodzieżą i dziećmi a nie formą ich rekrutacji do stacjonarnej formuły wsparcia. Łączna ilość godzin do realizacji: 44. Wsparciem zostanie objętych minimum 10 dzieci.

2) Streetworker będzie realizował działania animacyjne i socjoterapeutyczne mające na celu zmniejszenie marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży bezpośrednio w ich środowisku, czyli na ulicy.

3) Warunki realizacji usługi.

 1. a) Czas trwania zajęć: 45 minut.
 2. e) Zajęcia realizowane będą w środowisku na terenie gminy Słaboszowa.

4) Usługa realizowana przez osoby spełniające następujące warunki:

Wykształcenie wyższe: na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna lub psychologia lub socjologia lub praca socjalna lub nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, lub co najmniej wykształcenie średnie i doświadczenie w pracy z dziećmi.

 

 1. Podzadanie 5. Organizacja 4 wycieczek edukacyjnych.

1) W ramach zadania będą organizowane wycieczki edukacyjne które mają na celu zapoznanie dzieci z kulturą, historią, rozbudzenie w nich pasji i zainteresowań, będą organizowane do muzeów, teatru, itp. zaplanowano, iż w wycieczce weźmie udział średnio 30 dzieci

 

2) W ramach zadania realizator zapewni:

 1. a) bilety wstępu,
 2. b) transport,
 3. c) wyżywienie dla uczestników wycieczki.

3) Opieka nad dziećmi w trakcie wyjazdu realizowana będzie przez osoby realizujące zadania Wychowawcy w placówce wsparcia dziennego w ramach limitu godzin określonego w ramach podzadania 1 konkursu.

4) Termin realizacji do ustalenia z pracownikami placówki.

 

4) Miejsce realizacji zadań – do 100 kilometrów od miejscowości Słaboszów.

 

 1. Podzadanie 6. Usługa dostarczenie posiłków.

1) Miejsce realizacji usługi: Usługa dotyczy dostarczenia posiłków do Placówki Wsparcia Dziennego znajdującej się w miejscowości Dziaduszyce 25A dla dzieci korzystających ze wsparcia placówki.

2) Warunki realizacji usługi:

 1. a) Posiłki będą dostarczane na przemiennie tj. co drugi dzień zupa i co drugi dzień – drugie danie + kompot.
 2. b) Posiłki mają być dostarczone ciepłe w pojemnikach termoizolacyjnych zapewniających utrzymanie temperatury przez co najmniej 3 godziny.
 3. c) Wykonawca do posiłków dostarczał będzie naczynia jednorazowe oraz sztućce.
 4. d) Usługa będzie realizowana na wezwanie Zamawiającego średnio 5 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych dostarczenie posiłków w godzinach 13.00-14.00.
 5. e) Wykonawcy przysługuje zapłata za faktycznie zrealizowany zakres usługi – dostarczona ilość posiłków.

3) Posiłek musi spełniać następujące warunki ilościowe:

 

 1. a) Zupa (nie częściej, niż co 10 dni ten sam rodzaj) Pojemność zupy – 300 ml,
 1. b) II danie: spełniające następujące warunki: 2 razy w tygodniu posiłki mięsne (np. udko. schab, pierś z kurczaka, kotlet mielony + ziemniaki lub kasza lub ryż do każdego mięsa+surówka lub warzywa gotowane). Jeden raz w tygodniu: posiłek półmięsny, np. spaghetti z sosem warzywno – mięsnym, gulasz z kaszą, gołąbki, pyzy, itp. Jeden raz w tygodniu: posiłek bezmięsny – mączny (np. naleśniki, pierogi, makaron, ryż z owocami, racuchy). Jeden raz w tygodniu: posiłek – ryba + ziemniaki lub kasza. Waga dania około 560 g, np. 200 g ziemniaki (kasza, ryż, makaron zamiennie), 100 g mięso lub ryba, 150 g surówka lub jarzyny gotowane, 300 g naleśniki lub pierogi, 250 ml kompot.

 

4) Ilość: Łączna ilość posiłków w okresie realizacji usługi maksymalnie 500 porcji, tj.: 250 porcji zup oraz 250 porcji drugich dań z kompotem, dziennie średnio 30 porcji. Ilość porcji na każdy dzień będzie przekazywana Wykonawcy rano do godziny 9.00 każdego dnia.

1.7.    Metody realizacji zajęć:

 1. zajęcia grupowe;
 2. zajęcia indywidualne.

1.8. Kontrola realizacji zadania.

 1. Kontrola realizacji zadania może odbyć się na każdym etapie realizacji,
 2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć dla każdego uczestnika z przebiegu realizacji poszczególnych etapów wsparcia, na wzorach przekazanych przez Zleceniodawcę.
 3. Dokumentacja realizacji zadania, a także miejsca realizacji zadania muszą być prawidłowo oznakowane zgodnie z wytycznymi w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.
 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania publicznego

2.1. Na realizację zadania publicznego przeznaczono kwotę w wysokości: 106000,00 zł.

2.2. Suma środków finansowych wydatkowanych na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej /aktywizacji społecznej / w roku 2021 wyniosła 606075,00 zł., w roku 2022 wyniosła 445920,00 zł.

 

 1. Zasady  przyznawania dotacji oraz zasady i warunki zlecania realizacji zadania.
  • Podmiot ubiegający się o dotację jako oferent musi posiadać doświadczenie
   w realizacji konkursów dotacyjnych adresowanych do organizacji pozarządowych
   i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
  • Umowa zawarta z oferentem określi warunki merytoryczno- finansowe realizacji  zadania, jego kontroli, trybu, terminu rozliczenia i sprawozdania z jego realizacji.
  • Zleceniodawca przewiduje możliwości dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi zadaniami określonymi w ramach oferty do kwoty nie przekraczającej 10% wartości zadania, przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu w ramach danego zadania możliwe są bez ograniczeń.
 1. Termin i warunki realizacji zadania.

4.1. Realizacja zadania nie może rozpocząć się wcześniej niż od dnia podpisania umowy i nie może trwać dłużej niż do 30.06.2022 r.

 

 1. Termin i sposób składania ofert.

5.1. Oferty należy złożyć na wniosku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)

5.2. Do oferty należy dołączyć:

 • aktualny dokument określający osobowość prawną np. odpis z KRS, wydany
  w okresie 6 miesięcy poprzedzających termin złożenia oferty;

5.3. W przypadku składania kopii dokumentów wymienionych powyżej dokument musi zawierać klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z czytelnym podpisem osoby upoważnionej do potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem. Kopię dokumentów może potwierdzić:

– osoba wymieniona w dokumencie rejestrowym,

– inne osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu,

– notariusz.

5.4. Oferta powinna być zgodna z przedmiotem działania organizacji pozarządowej określonym w jej statucie;

5.5. Oferta powinna być podpisana przez osoby statutowo upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie spraw majątkowych lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną.

5.6. Oferty na realizację zadań publicznych, których mowa w ustawie podlegają procedurze uzupełniania braków formalnych.

Uzupełnienie braków formalnych dotyczyć może wyłącznie:

– uzupełniania brakujących podpisów pod ofertą, w przypadku gdy nie została ona podpisana przez wszystkie osoby uprawnione statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;

– złożenia podpisu pod załącznikami do oferty przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań majątkowych;

– poświadczenia za zgodność z oryginałem złożonych dokumentów przez osobę uprawnioną statutowo do zaciągania zobowiązań lub inną osobę wymienioną pkt.3 ust. 3.

– uzupełnienia o sprawozdania merytoryczne i finansowe.

5.7. Braki formalne podlegające uzupełnieniu, organizacje mogą uzupełniać
w terminie 3 dni od daty podjęcia informacji o konieczności dokonania uzupełnienia oferty.

5.8. W przypadku nie usunięcia braków formalnych oferty w oznaczonym terminie, oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych bez możliwości kolejnego jej uzupełnienia.

5.9. Oferty należy składać do dnia 23.05.2022 do godziny 9.00 wraz  z wymaganymi załącznikami w zaklejonej kopercie, osobiście lub za pośrednictwem poczty  na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie, Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów (sekretariat lub biuro projektowe).

5.10. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu.

 

 1. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert. 

6.1. Wybór ofert dokonany będzie zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23.05.2022 godzina 10.00.

6.3. Warunkiem rozpatrzenia oferty konkursowej jest spełnienie następujących wymogów (zawartych w ogłoszeniu o konkursie ofert) :

6.4. Przy rozpatrywaniu ofert oceniana będzie:

– możliwość realizacji danego  zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3: (0-10 punktów)

– przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji danego zadania publicznego,
w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:  (0-10 punków)

– proponowana jakość wykonania danego  zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne: (0-10 punków)

– uwzględnienie planowanego przez organizację pozarządową i/lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i praca społeczna członków: (0-10 punków)

– realizacja zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. (0-10 punków)

6.5. W konkursie nie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.

6.6. Rozstrzygnięcie konkursu następuje w terminie nie przekraczającym 3 tygodni od upływu terminu do składania ofert.

6.7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej GOPS oraz na tablicy ogłoszeń.

 

 Kierownik GOPS w Słaboszowie

                                                                  Ilona Zegadło

 

Załączniki:

 1. Oferta – wzór
 2. Umowa – wzór
 • Sprawozdanie – wzór

 

Publikacja:

 1. Biuletyn Informacji Publicznej
 2. Strona internetowa: slaboszow.pl
 3. Tablica ogłoszeń w budynku.

Zał_Oferta – wzór.pdf

Zał_Sprawozdanie – wzór.pdf

Zał_Umowa – wzór.pdf

Skip to content