2021-08-12


INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYZNANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY SŁABOSZÓW – STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

STYPENDIUM SZKOLNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Słaboszów – stypendia szkolne.

W roku szkolnym 2021/2022 przyznane uczniom stypendium szkolne realizowane będzie jako refundacja poniesionych i udokumentowanych zakupów i opłat na cele edukacyjne.

Podstawą do refundacji jest przedłożenie oryginałów imiennych faktur VAT, rachunków (wystawionych na opiekuna ustawowego bądź prawnego małoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia, jeśli sam złoży wniosek o stypendium) lub potwierdzeń wystawionych przez szkołę dot. zajęć zorganizowanych za jej pośrednictwem.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń:

1) zamieszkujący na terenie Gminy Słaboszów;

2) znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe;

3) uczący się w szkołach publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkołach niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych – do czasu ukończenia 24 roku życia

Kryterium dochodowe będące podstawą ustalenia pomocy materialnej dla uczniów wynosi:    528zł netto na osobę w rodzinie.

Dochody wyliczane są z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku – sierpień 2021r.

W stosunku do osób prowadzących działalność rolniczą:
Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł.

Stypendium nie przysługuje uczniom:

 • klas zerowych,
 • którzy nie mieszkają na terenie Gminy Słaboszów,
 • którzy otrzymują inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 1280 zł (rocznie).​
 • którzy zostali umieszczeni w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami)

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie

 •  od 01 września do dnia 15 września 2021r.  jest to termin ostateczny.
 • Wszystkich ubiegających się o stypendium szkolne prosi się o składanie kompletnej dokumentacji oraz podawanie aktualnych numerów telefonicznych

ZASIŁEK SZKOLNY 2021/2022r.

Zasiłek szkolny może być przyznany:

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotności kwoty zasiłku rodzinnego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, którym w szczególności może być:

 • śmierć rodzica wspólnie zamieszkującego i gospodarującego,​
 • kradzież w mieszkaniu ucznia,​
 • pożar lub zalanie mieszkania,​
 • klęska żywiołowa (susza, powódź),​
 • wypadek komunikacyjny

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzając zaistnienie zdarzenia losowego.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni w siedzibie GOPS w Słaboszowie, Słaboszów 57,32-218 Słaboszów oraz telefonicznie pod numerami telefonów (41) 384-71-13;  (41) 381-00-55.

 

 

Skip to content