2021-08-11


Projekt „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Numer projektu RPMP.09.01.01-12-0025/20

 

 Informujemy, iż Gmina Słaboszów otrzymała dofinansowanie w kwocie 594 100,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Zmieniamy się na lepsze w Słaboszowie”.

Projekt będzie realizowany do 30.06.2023 r. przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie i adresowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie Gminy Słaboszów.

Rekrutacja w ramach projektu prowadzona będzie w każdym roku realizacji projektu przy założeniu, iż w każdym roku zgromadzona zostanie lista potencjalnych uczestników projektu, spośród których zostaną wybrane 22 osoby.

W roku 2021 planujemy rekrutację co najmniej 22 osób, w I kwartale 2022 roku – przewidujemy rekrutację do uzupełnienia zakładanego stanu wszystkich uczestników – 44 osób. W zależności od diagnozy potrzeb okres korzystania ze wsparcia w ramach projektu może być różny.

W ramach projektu przewiduje się objęcie wsparciem 44 osób poprzez aktywizację społeczno – zawodową, w tym co najmniej 5 osób niepełnosprawnych. Wsparcie będzie realizowane na podstawie indywidualnej diagnozy potrzeb każdego uczestnika, celem poprawy jego funkcjonowania oraz zwiększenia kompetencji i umiejętności.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi pod nr tel. 41 381 00 55.

Słaboszów, 2021-08-11.

Skip to content