Informacja dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Słaboszów

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie

lub zaniechanie, naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające je na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność – w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Zjawisko przemocy nie jest jednoznaczne. Wyróżniamy kilka rodzajów przemocy i każdy

z nich ma swoje charakterystyczne wyznaczniki, chociaż wiele elementów jest wspólnych, m.in. to, że każda forma przemocy powoduje ból, cierpienie, zawsze narusza prawa i dobra osobiste ofiary.

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:

– przemoc fizyczna(bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie..),

– przemoc psychiczna (wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku uczuć i szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi..),

– przemoc seksualna (wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, demonstrowanie zazdrości..),

– przemoc ekonomiczna (odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów

i zmuszanie do zaciągania pożyczek..),

-zaniedbanie (niezaspokajanie potrzeb fizycznych i emocjonalnych – niedożywienie, chłód emocjonalny, obojętność..).

Ofiarami przemocy mogą być: współmałżonkowie, partnerzy w związkach nieformalnych, dzieci, osoby starsze, osoby niepełnosprawne. Osoby będące ofiarami przemocy przeważnie są: słabe fizycznie, psychicznie, o niskim poczuciu wartości, często są zależne od sprawcy.  Osoby te potrzebują dużo czasu, aby odbudować świadomość swojej wartości, jeśli przez lata była poniżane i wykorzystywane.

Pamiętaj !!!

Jeśli doznajesz takich zachowań możesz powiadomić:

– Posterunek Policji w Racławicach tel. 41/38-44-007,

– Komendę Powiatową Policji w Miechowie tel. 41/38-22-200; tel. 41/38-22-213,

– Prokuraturę Rejonową w Miechowie tel. 41/38-31-632; 41/38-30-835.

Możesz także zwrócić się o pomoc do:

– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie tel. 41/38-10-055,

– Zespołu Interdyscyplinarnego w Słaboszowie tel. 41/38-10-055,

– Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie                           w Słaboszowie tel. 41/38-47-113;  41/38-10-055.

Słaboszów, 2023-03-24.

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Słaboszowie
mgr Ilona Zegadło