Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu   852, rozdziału 85230,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.6 – pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).

Celem dotacji  jest  zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego  związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, świadczenia pieniężnego  na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji  oraz osób dorosłych , w szczególności samotnych , w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych, spełniających warunki otrzymania pomocy  wskazane w ustawie o pomocy społecznej  oraz kryterium dochodowe, tj. 200% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Całkowity koszt zadania  na rok 2023 –  19 708,75 zł

– wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa – 15 767,00 zł

– środki własne gminy –  3 941,75 zł

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Słaboszowie
Ilona Zegadło