2021-12-09


……jako symbol ochrony praw kobiet.

 

Gmina Słaboszów po raz pierwszy włączyła się w kampanię pn. „Biała wstążka”. Jest to największa na świecie kampania przeciwko przemocy wobec kobiet, zainicjowana  i organizowana przez mężczyzn, którzy również są adresatami tej kampanii.

„Biała wstążka” przeprowadzona jest jednocześnie w blisko 60 krajach świata,  w tym również  w Polsce.

Idea wywodzi się z Kanady, gdzie to 6 grudnia 1989 roku na Politechnice w Montrealu doszło do zamachu, w którym zostało zamordowanych 14 kobiet. Zamachowiec popełniając zbrodnię kierował się przekonaniem, że kobiety, poprzez to, że się kształcą i są aktywne w życiu społecznym zagrażają porządkowi świata. Uważał, że ruchy feministyczne zrujnowały jego życie, obwiniał kobiety za to, że nie ukończył studiów technicznych ponieważ kobiety zajęły jego miejsce na uczelni. W 1991 roku Kanadyjczycy włączyli się aktywnie w przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet inicjując tym samym trwającą już blisko 30 lat kampanię Białej Wstążki. W ciągu sześciu tygodni ponad 100 000 mężczyzn zadeklarowało wówczas, poprzez założenie białej wstążki fakt, iż nigdy nie będą sprawcami i będą przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy wobec kobiet.

 

Kampania odbywa się w ramach 16 Światowych dni Przeciwko Przemocy. Rozpoczyna  się 25 listopada w Międzynarodowym Dniu Przeciw Przemocy Wobec Kobiet – upamiętniającym zamordowanie w 1960r. sióstr Mirabal – działaczek na rzecz praw człowieka w Republice Dominikany. Koniec kampanii „ Białej wstążki” przypada 10 grudnia w Międzynarodowym Dniu Praw człowieka i podkreśla, że przemoc wobec kobiet jest łamaniem podstawowych praw człowieka.

 

Powody dla których Gmina Słaboszów włączyła się w kampanię przeciwko przemocy to, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczenie jej skutków, m.in. poprzez zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy związane z występowaniem przemocy – podnoszenie społecznej wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy w rodzinie, poszerzenie poziomu wiedzy obywateli oraz przedstawicieli organizacji i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy na temat przemocy domowej, nawiązanie dialogu i poprawa współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej oraz promowania wartości rodzinnych.

 

   {nomultithumb}

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Słaboszowie symbolicznie przypięła białe wstążki przedstawicielom mężczyzn: dzielnicowemu Posterunku Policji w Racławicach oraz pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie.

Skip to content