2021-06-15


{nomultithumb}

Realizacja projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych”

Gmina Słaboszów otrzymała od Województwa Małopolskiego – Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego środki finansowe w kwocie 49999,68 zł

na podstawie umowy o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje Działanie 10.1. Rozwój Kształcenia Ogólnego Poddziałanie 10.1.6. Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Zadanie grantowe, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, zostanie wykonane poprzez zakup i przekazanie do Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Ziemi Miechowskiej w Janowicach 9 laptopów z oprogramowaniem i Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Dziaduszycach 25 tabletów, z przeznaczeniem do prowadzenia zajęć edukacyjnych, w tym nauki zdalnej.

Plakat.pdf

Sprawozdanie z realizacji projektu grantowego.pdf

Skip to content