2022-01-27


{nomultithumb}

 

Cyfrowa Gmina

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej V  Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Projekt obejmuje moduł:

  1. cyfryzację  biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych,
  2. zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Wartość dofinansowania w formie grantu do 100% kosztów kwalifikowalnych stanowiących  104.610,00 zł

Realizacja projektu zakłada w maksymalnym stopniu wykorzystanie i integrację z posiadaną infrastrukturą IT tut. Urzędu w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia.

 

 Okres realizacji 01.2022-09.2023

Skip to content