2020-11-02


do stwierdzenia zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem.

 1. Wojewoda powołuje dwóch lekarzy, zwanych dalej „koronerami”, do stwierdzenia zgonów osób podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 albo zakażonych tym wirusem poza szpitalem na obszarze województwa małopolskiego – tj. w sytuacji, gdy zgon nastąpi w trakcie kwarantanny domowej, kwarantanny instytucjonalnej, izolacji w warunkach domowych oraz w przypadku zgonu pacjenta poza szpitalem, z potwierdzonym wynikiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2
 2. Wykonywanie zadania, o którym mowa w pkt 1, następuje na podstawie umów zawartych przez Wojewodę z „koronerami” i rozpoczyna się od dnia 25.07.2020 roku
 3. Wydział Zdrowia Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego koordynuje zadania wykonywane przez koronerów
 4. Wydział Zdrowia opracowuje w uzgodnieniu z „koronerami” miesięczny harmonogram realizacji zadań przez nich wykonywanych i przekazuje go z odpowiednim wyprzedzeniem do Wojewódzkiego koordynatora Ratownictwa Medycznego 
 5. Zgłoszenie zagrożenia zdrowia lub podejrzenie śmierci następuje na numer alarmowy 112, 997 lub bezpośrednio na 999
 6. Operator Centrum Powiadomienia Ratunkowego działa zgodnie ze standardowymi procedurami, w tym przełącza Rozmowę z numeru 112 do Dyspozytorni Medycznej odpowiedniej do rejonu zdarzenia
 7.  Dyspozytor Medyczny przeprowadza wywiad uwzględniający m.in. informacje, czy przypadek dotyczy jednej z czterech sytuacji określonej w pkt 1 niniejszej procedury i podejmuje decyzję o skierowaniu Zespołu Ratownictwa Medycznego, zwany dalej ZRM, odpowiednio do miejsca zdarzenia
 8. Na miejscu zdarzenia ZRM, w przypadku przerwania akcji reanimacyjnej, przekazuje zwrotne informacje do Dyspozytora Medycznego. ZRM przekazuje również zwrotne informację do Dyspozytora Medycznego,gdy nie podejmował akcji reanimacyjnej 
 9. Dyspozytor Medyczny mając wiedzę nt. odstąpienia ZRM od medycznych czynności ratunkowych lub niepodejmowaniu akcji reanimacyjnej przez ZRM oraz wiedzę, że zgon nastąpił z czterech sytuacji, o których mowa w pkt 1 niniejszej procedury tj. kwarantanny domowej, kwarantanny instytucjonalnej, izolacji w warunkach domowych, powiadamia Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego
 10. Wojewódzki Koordynator Ratownictwa Medycznego, zgodnie z miesięcznym harmonogramem opracowanym przez Wydział Zdrowia, o którym mowa w pkt 5 niniejszej procedury, powiadamia właściwego „koronera”
 11. W sytuacji, gdy na podstawie wywiadu od razu jest stwierdzenie zgonu i brak skierowania ZRM do miejsca zdarzenia, Dyspozytor Medyczny powiadamia o tym fakcie Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa Medycznego, który powiadamia właściwego „koronera” zgodnie z miesięcznym harmonogramem
 12. Włączenie w proces powiadamiania „koronera” Wojewódzkiego Koordynatora Ratownictwa
Skip to content