2021-11-03


{nomultithumb}

 

Dotacja celowa – wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

 

Dotacja celowa w wysokości 5 300 zł  (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych) w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku lub przeprowadzającego rodzinne wywiady środowiskowe poza siedzibą jednostki w okresie od 30 maja 2021 r do 31 grudnia 2021 r. W przypadku zatrudnienia pracownika w mniejszym wymiarze czasu pracy, dodatek przysługuje w wysokości proporcjonalnej do czasu pracy.

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody w wysokości: 5 300   (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych) zł.
Całkowita wartość zadania publicznego wynosi: 6625,00zł.

 

Słaboszów, 2021-11-03.

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Słaboszowie

Ilona Zegadło

Skip to content