2021-01-21


{nomultithumb}

 

Gmina Słaboszów – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słaboszowie informuje, że w 2021 roku po raz  kolejny przystąpił do realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych, spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Gminy otrzymują wsparcie finansowe w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych Program „Posiłek w szkole i w domu” skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych.

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest zadaniem własnym gminy dofinansowanym ze środków budżetu państwa.

 

Całkowity koszt zadania na rok 2021 wynosi: 21.726,25 zł

w tym

– wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa: 17.381 zł

– środki własne gminy: 4.345,25 zł

 

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Ilona Zegadło

Skip to content