2021-09-17


{nomultithumb}

 

 

 

Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu   852, rozdziału 85219,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie  finansowe zadań  i programów realizacji zadań  pomocy społecznej).

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego wynikającego z art.121 usr.3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku.

Celem dotacji  jest  wsparcie jednostek samorządu gminnego w realizacji zadania określonego w  art. 17 ust. 1  pkt 18  ustawy  o pomocy społecznej tj.
–   utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Na podstawie  Umowy nr 581/OPS/2021 z dnia  14 września 2021 roku Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową dla  Gminy Słaboszów na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej  w wysokości  2 267,00 zł.

Wartość  zadania za okres przyznania dotacji tj. od dnia  01.01.2021 r. do dnia 29-05-2021r.  wynosi    2 833,75zł.

 

Słaboszów, 2021-09-17

 

Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Słaboszowie

/-/ Ilona Zegadło

Skip to content