Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych)

Celem dotacji  jest  zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego  związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, świadczenia pieniężnego  na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji  oraz osób dorosłych , w szczególności samotnych , w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych, spełniających warunki otrzymania pomocy  wskazane w ustawie o pomocy społecznej  oraz kryterium dochodowe, tj. 200% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Na podstawie  Aneksu nr 2/2023r. z dnia 27.09.2023r. do umowy nr 138/OPS/D/2023 z dnia 26 stycznia 2023r., Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową dla Gminy Słaboszów na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego  z realizacją programu „Posiłek w szkole i w domu” w  wysokości 20 753,00zł (słownie:  dwadzieścia tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote), w tym  

-kwota 5 188,00 (słownie:  pięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych) stanowi zwiększenie dotacji o 20% z tytułu spełnienia warunków określonych w pkt 5 załącznika nr 1 do  w/w umowy.

Całkowity koszt zadania  na rok 2023 – 25 941,25 zł

– wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa – 20 753,00 zł

– środki własne gminy –  5188,25   zł

Kierownik GOPS
Ilona Zegadło