Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).

Celem dotacji  jest  zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego  związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, świadczenia pieniężnego  na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji  oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych , w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych, spełniających warunki otrzymania pomocy  wskazane w ustawie o pomocy społecznej  oraz kryterium dochodowe, tj. 200% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Na podstawie  Aneksu nr 1/2024r. z dnia 26.06.2024r. do umowy nr 138/OPS/D/2024r. z dnia 29 stycznia 2024r., Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową dla Gminy Słaboszów na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego  z realizacją programu „Posiłek w szkole i w domu” w  wysokości 15 910,00zł (słownie:  piętnaście tysięcy dziewięćset dziesięć złotych), w   tym:  -kwota 3 977,00 (słownie:  trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt siedem złotych) stanowi zwiększenie dotacji o 20% z tytułu spełnienia warunków określonych w pkt 5 załącznika nr 1 do  w/w umowy.

Całkowity koszt zadania  na rok 2024 – 19 887,50zł

– wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa – 15 910,00 zł

– środki własne gminy –  3977,50 zł

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słaboszowie
Ilona Zegadło