Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych)

Celem dotacji  jest  zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego  związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego  na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji  oraz osób dorosłych , w szczególności samotnych , w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych, spełniających warunki otrzymania pomocy  wskazane w ustawie o pomocy społecznej  oraz kryterium dochodowe, tj. 200% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń  z pomocy społecznej.

Na podstawie  Umowy nr 138/OPS/D/2024r. z dnia 29.01.2024r., Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową dla Gminy Słaboszów na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego  z realizacją programu „Posiłek w szkole i w domu” w  wysokości 12 336,00 zł (słownie:  dwanaście tysięcy trzysta trzydzieści sześć złotych), w  tym: -kwota 3 084 ,00 (słownie:  trzy tysiące osiemdziesiąt cztery złote) stanowi zwiększenie dotacji o 20% z tytułu spełnienia warunków określonych w pkt 5 załącznika nr 1 do  w/w umowy.

Całkowity koszt zadania  na rok 2024 – 15 420,00

– wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa – 12 336,00 zł

– środki własne gminy –  3084,00zł

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Słaboszowie
Ilona Zegadło