Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach działu   852, rozdziału 85230,§ 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.6 – pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).

Celem dotacji  jest  zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego  związanego z realizacją wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego  w postaci  zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji  oraz osób dorosłych , w szczególności samotnych , w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych, spełniających warunki otrzymania pomocy  wskazane w ustawie o pomocy społecznej  oraz kryterium dochodowe, tj. 150% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń                   z pomocy społecznej.

Na podstawie Aneksu Nr 1/2022  z dnia  12-09-2022r. do  Umowy nr 1/2022 z dnia  31 stycznia 2022, Wojewoda Małopolski przyznał dotację celową dla Gminy Słaboszów na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego z realizacją programu „Posiłek w szkole i w domu” w wysokości 35 000,00 zł. (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

Całkowity koszt zadania  na rok 2022 wynosi: 43 750,00zł

– wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa: 35 000,00 zł

– środki własne gminy:  8 750,00 zł