2022-03-08


{nomultithumb}

 

Dotacja celowa w wysokości 17 664 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote) w ramach działu 852, rozdziału 85219, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy: 13.1.2.1 – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej).

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej, w obszarze:

podniesienie jakości działalności Ośrodka poprzez zapewnienie stałego dostępu do konsultacji prawnej, w tym szkoleń wewnętrznych – zatrudnienie specjalisty do obsługi prawnej ośrodka.

Celem dotacji jest dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej umożliwiające rozwój pomocy społecznej poprzez realizację nowych zadań lub rozszerzenie zakresu i dostępności dotychczas realizowanych usług, zgodnie z przedłożonym we wniosku opisem działań.

 

Całkowity koszt zadania  na rok 2022 – 22 080,00 zł

– wartość dofinansowania ze środków budżetu państwa – 17 664,00  zł

– środki własne gminy – 4 416,00  zł

Skip to content