2020-06-30


Gminna Komisja  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych  w Słaboszowie działa na podstawie  Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi

( tj. Dz. U. z 2018r. poz.2137 z późn. zm.)

                Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych została powołana  Zarządzeniem nr 110/2019r.Wójta Gminy Słaboszów  z dnia  21 października 2019r.

Skład GKRPA w Słaboszowie przedstawia się następująco:

1.Pani Ewa Szafirska – Przewodnicząca

2.Pani Beata Budzyń -Sekretarz

3.Pan Jerzy Dróżdż – członek

4.Pan Dominik Cegła – członek

5.Pan Stefan Mierzwiński – członek

6.Pani Dorota Dubaj  – członek

W/w członkowie GKRPA przeszli szkolenie z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Celem działań profilaktycznych komisji jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych oraz  zwiększenie zdolności radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi.

 Komisja zajmuje się wspieraniem osób uzależnionych i ich rodzin, kształtowaniem zdrowego stylu życia oraz pomocą rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Ponadto realizuje określone ustawowo zadania gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów  uzależnień.

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słaboszowie w szczególności należy:

1.Opiniowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych , oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słaboszów.

2.Rozpatrywanie spraw związanych z wprowadzeniem w życie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słaboszów.

3.Inicjowanie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem  problemów alkoholowych, innych uzależnień w tym narkomanii w zakresie min.:

a)zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin, osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, innych substancji, w tym narkotyków, oraz przemocą,

b)udzielania rodzinom, w których występują problemy uzależnień i przemocy pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,

c)prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie

 

 

  1. d) rozpatrywanie zawiadomień osób i instytucji o przypadkach uzasadniających wszczęcie postępowania o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu .

e)prowadzenie postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu, w tym :

-kierowanie na badanie przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,

-wnioskowanie do Sądu o zarządzenie poddania się badaniu osoby w przypadku braku opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

-prowadzenie postępowania w stosunku do osób uzależnionych od alkoholu:

– kierowanie do Sądu wniosków  o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

– opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy Słaboszów ,

-dokonywanie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Słaboszów na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Słaboszów,

– współdziałanie z organami gminy, instytucjami zakładami pracy ,osobami fizycznymi, stowarzyszeniami oraz organizacjami społecznymi w zakresie  promocji trzeźwego stylu życia i wartości abstynenckiej oraz rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy.

 

 

Osoba odpowiedzialna:

Ewa Szafirska

Przewodniczaca GKRPA

w Słaboszowie

 

 

 

 

 

Skip to content