2018-09-26


ZARZĄDZENIE NR 85/2018
WÓJTA GMINY SŁABOSZÓW
z dnia 25 września 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Słaboszów z organizacjami pozarządowymi

oraz podmiotami,o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz.U.z 2018r. poz.994 ) oraz § 3 ust.1 załącznika do UchwałyNr IX/58/2011 Rady Gminy w Słaboszów z dnia 8 września 2011 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam, co następuje :
§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia  rocznego Programu współpracy Gminy Słaboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, na 2019r o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 01.10.2018 do 15.10.2018r.
3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie zamieszczenia konsultowanego projektu uchwały wraz z załącznikiem na stronie internetowej Urzędu Gminy Słaboszów slaboszow.pl i w BIP,  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .
4. Uwagi i opinie dotyczące projektu Programu mogą być zgłaszane na adres Urzędu Gminy w Słaboszowie lub drogą elektroniczną na adres: gmina@slaboszow.pl.
5. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji jest Sekretarz Gminy.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy .
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt Gminy
/-/ Marta Vozsnak

Skip to content