2018-09-26


UCHWAŁA NR ………………..
RADY GMINY SŁABOSZÓW
z dnia 26 września 2018 r.

W sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Słaboszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.roku o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie .
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2018 poz.994) w związku z art.5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz.U.z 2018r , poz.450 z późn. zm. ) uchwala się , co następuje :
§ 1. Przyjmuje się Program współpracy Gminy Słaboszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019, w brzmieniu określonym w załączniku do  niniejszej uchwały .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy
 
Apoloniusz Dulewski

Skip to content