|

Umowy na wywóz nieczystości ciekłych

Wójt Gminy Słaboszów uprzejmie informuje, iż w związku z przepisami art. 6 ust. 5a oraz art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku z gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469) i art. 830 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – ustawa prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556), każdy mieszkaniec zamieszkujący na terenie Gminy Słaboszów, posiadający szambo bądź przydomową oczyszczalnię ścieków obowiązany jest zawrzeć umowę z podmiotem odbierającym nieczystości ciekłe na terenie Gminy.

Umowę wraz z dokumentem potwierdzającym wywóz nieczystości ciekłych należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Słaboszowie, Słaboszów 57 (pokój nr 4) w terminie do 29 grudnia 2023 r.

Wójt Gminy Słaboszów

/-/ Marta Vozsnak