2021-02-08


Ankieta informacyjna dotycząca sposobu ogrzewania budynku oraz ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Słaboszów zaprasza do wypełnienia ankiety, która posłuży do inwentaryzacji obiektów mieszkalnych, niemieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej znajdujących się na terenie Gminy Słaboszów pod kątem sposobów ogrzewania budynków.

W nawiązaniu do przyjęcia przez Sejmik Województwa Małopolskiego uchwały Nr XXXII/451/17 z dnia 23 stycznia 2019 r.  Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego gminy mają obowiązek stworzenia i prowadzenia bazy inwentaryzacji ogrzewania budynków  ( piecy i kotłów c. o.). Dodatkowo,  art.3 ust3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 2320 z póź.zm.) zobowiązuje gminy do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym zwracam się do mieszkańców Gminy Słaboszów o wypełnienie ankiet dotyczących posiadanego kotła c.o. oraz zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Wypełnione ankiety należy złożyć w sekretariacie, przesłać listownie na adres: Urząd Gminy Słaboszów, Słaboszów 57, 32-218 Słaboszów, lub na adres e-mail: gmina@slaboszow.pl  do dnia 31.03.2021 r.

Przesłane ankiety pozwolą uzyskać wiedzę na temat aktualnego sposobu ogrzewania nieruchomości przez mieszkańców Gminy Słaboszów oraz ewentualnej gotowości z Państwa strony do przeprowadzenia inwestycji obejmujących likwidację starych kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno) i zastąpieniu go niskoemisyjnym typem ogrzewania. Przedmiotowe dane pozwolą nam utworzyć bazę zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, a także  określić skalę potrzeb w zakresie wymiany źródeł ciepła w kontekście ubiegania się o publiczne wsparcie finansowe dla mieszkańców Gminy Słaboszów.

Pragnę Państwu przypomnieć, że zgodnie z Uchwałą XXXII/451/17 z dnia 23 stycznia 2019 r. Sejmiku Województwa Małopolskiego obowiązują następujące terminy na wymianę kotłów:

– 3 klasy (kopciuchy) do końca 2022 roku,

– 4-5 klasy na węgiel i drewno do końca 2026 roku,

– 5 klasy zainstalowane przed 1 lipca 2017 roku, mogą być używane bezterminowo.

Do końca 2022 roku konieczna jest wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają żadnych norm emisyjnych.

Do końca 2026 roku trzeba wymienić kotły, które spełniają chociaż podstawowe wymagania emisyjne, czyli posiadają klasę 3 lub klasę 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Kotły spełniające wymagania klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, które były eksploatowane przed 1 lipca 2017 roku, mogą być użytkowane do końca swojej żywotności.

ankieta inwentaryzacja kotły.doc

Ankieta inwentaryzacja szamba, oczyszczalnie ścieków.doc

Skip to content