|

Gmina Słaboszów pozyskała dofinansowanie na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

Gmina Słaboszów pozyskała dofinansowanie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację typu „Gospodarka wodno-Ściekowa” pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na ternie Gminy Słaboszów oraz budowa sieci wodociągowej w miejscowości Słupów”.

W ramach zadania wybudowanych zostanie 65 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 1500 m sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Słupów, gm. Słaboszów, a Szczotkowice, gm. Działoszyce.

Kwota dofinansowania wynosi 1 264 198,00 zł, tj.do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.