2016-01-28


Szanowni Państwo!

W związku z przystąpieniem Gminy Słaboszów do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej konieczna będzie inwentaryzacja źródeł ciepła, emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii w budynkach znajdujących się na terenie gminy.

 

Polska jest zobowiązana do wspierania do roku 2020 działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego, tj.:

– redukcji emisji gazów cieplarnianych,

– zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,

– redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej ma na celu określenie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju gminy oraz poprawienie jakości powietrza i komfortu życia mieszkańców.

Dzięki opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zarówno gmina jak i mieszkańcy (osoby fizyczne, osoby prawne) będą mogli ubiegać się o dofinansowania na projekty z zakresu zwiększania efektywności energetycznej, takie jak termomodernizacja budynków oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Wszystkie przekazane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych oraz opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dlaGminy Słaboszów i nie będą udostępniane publicznie. Opracowania będą zawierać jedynie zestawienia i wnioski z analizy zebranych informacji.

 

W związku z koniecznością pozyskania danych zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiety.

 

Wypełnioną ankietę należy przekazać sołtysowi Państwa miejscowości lub do Urzędu Gminy w Słaboszowie pokój nr 3 w terminie

do dnia 08.02.2016r.

 

Skip to content