2021-07-05


{nomultithumb}

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW - Aktualności - Łańcut - Oficjalna  strona Urzędu Miasta Łańcuta. Wiadomości, historia miasta, zabytki.

Od 1 lipca 2021 każdy właściciel lub zarządca budynku/lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW ma obowiązek zarejestrowania źródła ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)
Wszelkie informacje dostępne są na stronach Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:
Ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. z 2020 r. poz. 2127] utworzono Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (dalej zwaną CEEB) i nałożono nowe obowiązki na właścicieli lub zarządzających budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, wdrożenie i prowadzenie odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu który posiada źródło ciepła o mocy do 1 MW ma obowiązek zarejestrowania źródła ciepła w bazie CEEB.
Deklaracja stanowi rodzaj ankiety w której podaje się:
imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
adres e-mail (opcjonalnie).
Od 1 lipca 2021 r. obowiązują następujące terminy zgłoszenia źródeł ciepła:
dla nowo powstałych budynków: 14 dni;
dla budynków, które już istnieją: 12 miesięcy.
Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!
Sposób złożenia deklaracji
W formie elektronicznej – preferowany sposób, którego funkcjonalność umożliwi proste i szybkie wypełnienie dokumentu. Deklaracje będziemy składać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB. Składanie deklaracji będzie wdrażane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, korzystając w szczególności z Profilu Zaufanego (bezpośrednie połączenie do systemu Węzła Krajowego). Profil zaufany w ramach węzła krajowego jako sposób uwierzytelniania jest obecnie systemem w pełni działającym i wykorzystywanym przez instytucje oraz obywateli. Niezależnie od Profilu Zaufanego Węzeł Krajowy umożliwia korzystanie z dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.
lub
W formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).
Wszelkie pytania w tej sprawie należy kierować DO PRZEDSTAWICIELI GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl

Pliki do pobrania (deklaracje, informatory) :https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

 

Skip to content