2016-08-24


Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Słaboszów, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1  ustawy z dnia  25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r.poz.406),  na podstawie   Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z  dnia 26 stycznia 2012r.w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012r. poz. 189).

1.Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

1)otwarty dostęp do zawartości rejestru ,
2)wydanie odpisu z rejestru  albo księgi rejestrowej – na wniosek.

2.Udostępnianie danych zawartych w rejestrze jest bezpłatne i odbywa się przez  stronę internetową Gminy Słaboszów.
3.Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe  instytucji kultury.
4.Organizator  prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwrócił się z wnioskiem o jego wydanie .
5. Odpis z rejestru może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Zgodnie z art.4 ustawy o opłacie skarbowej( Dz. U. z 2006r.Nr225,poz.16356 ze zm.)- wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł. od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Skip to content