2020-06-30


REJESTR  INSTYTUCJI  KULTURY

 

Instytucje  kultury, dla których organizatorem jest Gmina Słaboszów:

Gminna Biblioteka Publiczna w Słaboszowie z siedzibą w Kalinie Wielkiej Nr 62, 32-218 Słaboszów. Tef.(41) 3846315, adres email:

bibliotekaslaboszow@wp.pl

1.Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:

-otwarty dostęp do rejestru;

-wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej- na wniosek.

Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.

Odpis pełny zawiera treść  wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze. Udostępnienie danych zawartych w rejestrze, o których mowa w ust, 1 jest bezpłatne .

2.Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

3.Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo  poświadczony odpis każdemu kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie .

4.Odpis  przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   lub przekazuje  się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym poświadczeniem odbioru.

 

Osoba odpowiedzialna: Insp. ds. org. Ewa Szafirska

 

Skip to content