2017-10-05


Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Kalina Wielka

W dniu 20.09.2017r,. nastąpił odbiór wykonanego zadania pn. „ Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kalina Wielka – do pól o długości 620mb .” Wykonawcą robót był Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych „ WALOR”, Bosutów, ul. Wiśniowa 28, 32-086 Węgrzce. Roboty zostały wykonane zgodnie z umową z dnia 16.08.2017r. Nr ROŚI.271.1.2017.

Zakres prac objętych odbiorem obejmuje:

* Roboty pomiarowe- 0,620 km,

* Roboty ziemne, koryto gł. 20cm pod podbudowę szer.3,20m-396,80m3,

* Wyrównanie istn. Podbudowy tłuczniem – korpus drogi – 20,00m3,

* Podbudowy z kruszyw łamanych w-wa dolna gr. 20cm – 1.984,00m2,

* Podbudowa z kruszyw łamanych w-wa górna gr. 8cm – 1.984,00m2,

* Nawierzchnia z mieszanek min.-.bit.asf.w-wa ścieralna gr. 5cm – 1.860,00m2,

* Mech. plantowanie pow.gruntu-pobocza obustronnie – 310,00m2

Nawierzchnia bitumiczna gr. 5cm

Długość km 0,620- szerokość m 3,0 – grubość cm 5,

Podbudowa km 0,620 – pobocza km 0,620 – odwodnienie km 0

Uwagi komisji : Prace zostały wykonane w terminie tj. do 20.09.2017r.

jakość wykonania: dobra

Zadanie zostało zrealizowane ze środków budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości: 67.055,66 zł, pozostałą część stanowił budżet gminy                  tj: 67.055,67 zł

Wartość robót objętych odbiorem brutto: 134.111,33zł

 

Skip to content