2017-06-28


W dniu 20.06.2017r. nastąpił protokolarny odbiór zadania pn. „Remont i przebudowa /modernizacja
infrastruktury sportowej/ boiska sportowego służącego do rekreacji wraz z jego infrastrukturą w Słaboszowie”
Prace zostały wykonane w oparciu o zawartą umowę Nr ROŚI.271.3.2016 z dnia 24.10.2016r. i aneksem Nr 1
z dnia 09.05.2017r., a zakres robót obejmował wykonanie:
– prace przygotowawcze,
    – boisko sportowe wraz ze strefą bezpieczną 106x70m /prace ziemne, siatka przeciw kretom, sianie trawy,
  pielęgnacja/,
  – wyposażenie boiska /bramki, kabiny 2x dla zawodników rezerwowych, kosze, ławki/,
  – montaż piłko chwytów,
  – wykonanie terenów zielonych poza boiskiem,
   – wymiana ogrodzenia wokół boiska,
 – utwardzenie części działki w obrębie bramy wjazdowej,
 – remont przepustu,
 – utwardzenie brzegu za przepustem,
   – oczyszczenie i regulacja rowu melioracyjnego,
   – roboty elektryczne
oświetlenie boiska,
– roboty dodatkowe odwodnienie – drenaż na części boiska.
       Wykonawcą robót była F.H.U.T. ANNA MALIK, Bolęcin, ul. Podleśna 6, 32-540 Trzebinia.
Całkowita wartość zadania–robót budowlanych- 579.710,97zł w tym środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej–Ministerstwo Sportu i Turystyki–245.143zł, środki własne Gminy Słaboszów – 334.567,97
 
 
Skip to content