|

Dofinansowanie na odbiór i utylizację azbestu z terenu Gminy Słaboszów

Informujemy, iż Gmina Słaboszów pozyskała środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie w ramach Osi Priorytetowej 5. Ochrona Środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami, Poddziałanie 5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie pn. „Usuwanie i utylizacja azbestu na terenie Gminy Słaboszów”

Całkowita wartość Projektu wynosi 129 960,05 zł

Dofinansowanie Projektu wynosi 102 283,38 zł