2020-06-30


OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI PRZESTRZEGANIA ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE SŁABOSZÓW

 

Na podstawie art. 47 ust.3 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców( tj. Dz. U. z 2018r.,poz.646, z późn. zm.)

PODSTAWA PRAWNA KONTROLI:

1)art.18 ust. 8 oraz art.183 ustawy z dnia 26 października 1982r. o  wychowania w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2018r.poz.2137, z późn. zm.)

2) Rozdział pn. „ograniczenia kontroli działalności gospodarczej” (art.45-65) ustawy z dnia  6 marca 2018r.Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2018r.,poz. 646, z późn. zm.).

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI:

PRZESTRZEGANIE ZASAD I WARUNKÓW KORZYSTANIA Z ZEZWOLENIA NA SPRZEDAZ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

ZAKRES PODMIOTOWY KONTROLI:

PRZEDSIEBIORCY PROWADZACY SPRZEDAZ NAPOJÓW ALKOHIOLOWYCH NA PODSTAWIE WYDANYCH W GMINIE SŁABOSZÓW ZEZWOLEŃ.

W szczególności , kontrolowane będą punkty sprzedaży alkoholu:

-na które wpływają  skargi lub interwencje ,

-wobec których prowadzono postępowanie o cofnięcie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Przy planowaniu kontroli uwzględnia się zapis art. 58 ust.1 ustawy Prawo przedsiębiorców, zgodnie z którym nie przeprowadza się kontroli, w przypadku gdy ma ona dotyczyć przedmiotu kontroli objętego uprzednio zakończona kontrolą przez ten sam organ- z określonymi w ustawie odstępstwami (art. 58 ust. 2  ustawy Prawo przedsiębiorców)

OSOBY PRZEPROWADZAJĄCE  KONTROLE:

-upoważnieni pracownicy  Urzędu Gminy w Słaboszowie , członkowie  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,

-w razie potrzeby, w asyście funkcjonariuszy Policji

DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ORGAN KONTROLNY OD PRZEDSIEBIORCY PODCZAS KONTROLI

(art. 18 ust.7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi)

-zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z aktualną opłatą,

-tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,

-faktury zakupu napojów alkoholowych,

DOKUMENTY SPORZĄDZANE PODCZAS KONTROLI:

– protokół kontrolny,

– inne ( w razie potrzeby ).

INNE UWAGI:

*pracownicy organu kontrolnego posiadają upoważnienia do  przeprowadzenia  kontroli (art. 49 ustawy Prawo przedsiębiorców),

*kontrole przeprowadza się po uprzednim pisemnym zawiadomieniu ( za wyjątkiem  sytuacji opisanych w art. 48 ust.11 ustawy Prawo przedsiębiorców),

* przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania książki kontroli przedsiębiorcy  oraz do  pisemnego wskazania osoby  upoważnionej do reprezentowania go w trakcie kontroli , w szczególności w czasie jego nieobecności ( art. 50 ust. 3 i art. 57 ustawy Prawo przedsiębiorców),

* kontrole przeprowadza się w siedzibie  przedsiębiorcy lub w miejscu wykonywania  działalności gospodarczej, za zgodą lub na wniosek przedsiębiorcy kontrolę przeprowadza się w miejscu przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych ,innym niż siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej lub w siedzibie organu kontroli ( art. 5 ustawy Prawo przedsiębiorców).

Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2019r.

  • Przeprowadzono 1 kontrolę w dniu 14 grudnia 2019r. podczas której skontrolowano 7 sklepów i 1 bar.
  • w wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości skutkujących wszczęciem postępowania o cofnięcie zezwolenia,
  • drobne nieprawidłowości usuwano w trakcie kontroli.

 

 

 

Osoba odpowiedzialna :

Ewa Szafirska

Insp. ds./org.

Skip to content