2015-03-12


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
GMINY SŁABOSZÓW

Urząd Gminy w Słaboszowie informuje, że Rada Gminy w Słaboszowie podjęła uchwałę o zmianie stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do dnia 31.03.2015 r. do Urzędu Gminy w Słaboszowie deklarację o wysokości opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi wypełniając następująco:
1. w części F w punkcie 23 należy przyjąć stawkę zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Słaboszowie Nr IV/17/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r.
2. stawka ustalona za odbiór i zagospodarowanie odpadów segregowanych wynosi 5,50 zł od mieszkańca miesięcznie;
3. stawka ustalona za odbiór i zagospodarowanie odpadów niesegregowanych wynosi 11,00 zł od mieszkańca miesięcznie;
4. miesięczna opłata za odbiór odpadów komunalnych stanowi iloczyn sumy mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki określonej w punkcie 2 lub 3.
Ponadto informuje się, że nadal obowiązuje kontynuowanie selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych i surowców wtórnych.

Skip to content