2015-03-04


UCHWAŁA NR IV/18/2015
RADY GMINY SŁABOSZÓW
z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) w związku z art.6 n ustawy z dnia13 września 1996 r. utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.1399 z późn.zm .) Rada Gminy Słaboszów  uchwala co następuje:
§ 1. 0kreśla się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik  do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy w Słaboszowie Nr XXI/182/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 Przewodniczący Rady Gminy

Apoloniusz Dulewski

Skip to content