2021-02-22


Wójt Gminy w Słaboszowie wykonując obowiązek wynikający z art. 3 ust.2 pkt.9 ppkt. d, e ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. U. z 2020. poz.1439 ze zm.) informuje, co następuje:

Firma Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami sp. z o. o. w Krakowie jest zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o którym mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020. poz.1893 ze zm.). Odpady tego rodzaju o kodach 200135*, 200136 nie pochodzące z gospodarstw domowych, zbierane są w PZOP przy ul. Marii Konopnickiej 30 w Miechowie, odpłatnie zgodnie z cennikiem przedsiębiorcy prowadzącego Punkt.

Dwa razy w roku, zgodnie z ustalonym harmonogramem odbioru odpadów na terenie Gminy Słaboszów, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych zbierany jest przez firmę MPGO sp.z o.o. nieodpłatnie, podczas mobilnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych (sprzed posesji). Powyższy odbiór wymaga wcześniejszego zgłoszenia firmie ilości oddawanych odpadów.

Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z art. 37 cyt. wyżej ustawy dystrybutor sprzętu elektrycznego i elektronicznego obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt sprzedawany.

Podobny obowiązek nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu ciąży również na przedsiębiorcy prowadzącego punkt serwisowy (art. 40 cyt. powyżej ustawy)

 

Prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, w przypadku, gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.

Skip to content